Icelandic
Veldu tungumál

Vaxxitek HVT IBD (live vHVT013-69 recombinant virus) – áletranir - QI01AD15

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM {LYKJA 1.000 og 2.000 skammtar}

1.HEITI DÝRALYFS

Vaxxitek HVT+IBD

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1.000 skammtar

2.000 skammtar

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð eða í egg.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM SÆFÐUR LEYSIR

1. HEITI DÝRALYFS

SÆFÐUR LEYSIR

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

3.LYFJAFORM

4.PAKKNINGASTÆRÐ

1 flaska með 200 ml

1 poki með 200 ml

1 poki með 400 ml

1 poki með 600 ml

1 poki með 800 ml

1 poki með 1.000 ml

1 poki með 1.200 ml

1 poki með 1.400 ml

1 poki með 1.600 ml

1 poki með 1.800 ml

1 poki með 2.400 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Kjúklingar.

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn sem fylgir hettuglasinu með bóluefninu fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Notið um leið og lyfið hefur verið blandað.

Notið ekki ef dreifan er skýjuð.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C. Má ekki frjósa.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn sem fylgir hettuglasinu með bóluefninu fyrir notkun.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/02/032/001

EU/2/02/032/002

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

Athugasemdir