Icelandic
Veldu tungumál

Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – áletranir - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Efni: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Framleiðandi: Zoetis Belgium S.A.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1.HEITI DÝRALYFS

Versican Plus L4 stungulyf, dreifa, fyrir hunda

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

 

Í hverjum skammti (1 ml):

 

 

Virk efni:

 

 

L. interrogans sermigerð Icterohaemorrhagiae

ALR títri ≥1:51

L. interrogans sermigerð Canicola

ALR títri ≥1:51

L. kirschneri sermigerð Grippotyphosa

ALR títri ≥1:40

L. interrogans sermigerð Bratislava

ALR títri ≥1:51

 

 

 

 

 

 

3.

LYFJAFORM

 

 

 

 

 

 

 

Stungulyf, dreifa.

 

 

 

 

 

4.

PAKKNINGASTÆRÐ

 

 

25 x 1 skammtur

 

 

50 x 1 skammtur

 

 

 

 

 

5.

DÝRATEGUND(IR)

 

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gefið undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota strax.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2 °C – 8 °C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/14/171/001

EU/2/14/171/002

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Hettuglas

1. HEITI DÝRALYFS

Versican Plus L4 fyrir hunda

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

L4

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 ml

4. ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot{númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP{mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir