Zycortal (desoxycortone pivalate) – áletranir - QH02AA03

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

1.HEITI DÝRALYFS

Zycortal 25 mg/ml stungulyf, forðadreifa fyrir hunda desoxýkortónpívalat

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

desoxýkortónpívalat 25 mg/ml

3.LYFJAFORM

Stungulyf, forðadreifa

4.PAKKNINGASTÆRÐ

4 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota fyrir…

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Má ekki frjósa.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

BRETLAND

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/15/189/001

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á HETTUGLASI

1. HEITI DÝRALYFS

Zycortal 25 mg/ml stungulyf, forðadreifa desoxýkortónpívalat

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Desoxýkortónpívalat 25 mg/ml

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

4 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir