Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – ženklinimas - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Sudėtis: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Gamintojas: CZ Veterinaria S.A.

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (52 ml, 100 ml ir 252 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLUEVAC BTV8 injekcinė suspensija galvijams ir avims

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename vakcinos ml yra:

8 serotipo mėlynojo liežuvio ligos viruso antigeno 106,5 CCID50

3.VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija

4.PAKUOTĖS DYDIS

52 ml

100 ml

252 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Avys ir galvijai.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojant gerai suplakti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 10 val.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

CZ Veterinaria, S.A.

P.O. Box 16

36400 Porriño

ISPANIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/11/122/001 52 ml buteliukas

EU/2/11/122/002 100 ml buteliukas

EU/2/11/122/003 252 ml buteliukas

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

100 ir 252 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLUEVAC BTV8 injekcinė suspensija galvijams ir avims

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

BTV8 antigeno……… 106,5 CCID50/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

252 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Avys ir galvijai.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

s.c.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 10 val.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

CZ Veterinaria, S.A.

P.O. Box 16

36400 Porriño

ISPANIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 52 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BLUEVAC BTV8 injekcinė suspensija galvijams ir avims

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

BTV8 antigeno……… 106,5 CCID50/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

52 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS

s.c.

5.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 10 val.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos