CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – ženklinimas - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: CaniLeish
ATC: QI070AO
Sudėtis: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Gamintojas: Virbac S.A

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė, kurioje yra 1 buteliukas liofilizato ir 1 buteliukas skiediklio.

Dėžutė, kurioje yra 1 buteliukas liofilizato ir 1 buteliukas skiediklio, 1 švirkštas ir 1 adata. Dėžutė, kurioje yra 3 buteliukai liofilizato ir 3 buteliukai skiediklio.

Dėžutė, kurioje yra 5 buteliukai liofilizato ir 5 buteliukai skiediklio.

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CaniLeish liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti šunims

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

L. infantum ekskreciniai-sekreciniai baltymai ≥ 100 µg.

3.VAISTO FORMA

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti šunims

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 dozė.

3 dozės.

5 dozės.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Prancūzija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė, kurioje yra 10 buteliukų liofilizato ir 10 buteliukų skiediklio. Dėžutė, kurioje yra 15 buteliukų liofilizato ir 15 buteliukų skiediklio.

Dėžutė, kurioje yra 25 buteliukai po 1 dozę liofilizato ir 25 buteliukai po 1 ml skiediklio. Dėžutė, kurioje yra 30 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 30 buteliukų po 1 ml skiediklio. Dėžutė, kurioje yra 50 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 50 buteliukų po 1 ml skiediklio.

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CaniLeish liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti šunims

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 1 ml vakcinos dozėje yra:

L. infantum ekskrecinių-sekrecinių baltymų ≥ 100 µg.

3.VAISTO FORMA

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 dozių.

15 dozių.

25 dozės.

30 dozių.

50 dozių.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Prancūzija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas su 1 liofilizato doze

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CaniLeish liofilizatas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

L. infantum ekskreciniai-sekreciniai baltymai ≥ 100 µg.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas su 1 skiediklio doze

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CaniLeish skiediklis

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Natrio chloridas, 9 mg/ml (0,9 %).

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos