Lithuanian
Svetainės kalbos pasirinkimas

Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – ženklinimas - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Sudėtis: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Gamintojas: Intervet International B.V.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

Plastikinė dėžutė, kurioje yra 10 arba 50 buteliukų po 1 ml. Kartoninė dėžutė, kurioje yra vienas 10 ml buteliukas.

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canigen L4 injekcinė suspensija šunims

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

3.VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 x 1 ml (1 dozė)

50 x 1 ml (1 dozė)

1 x 10 ml (10 dozių)

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 10 val.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/15/183/001 – 10 buteliukų (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 buteliukų (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 buteliukas (10 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ

1 ml ir 10 ml buteliukas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canigen L4

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Žr. informacinį lapelį.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml (1 dozė)

10 ml (10 dozių)

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 10 val. (tik 10 ml buteliukams).

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos