Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – ženklinimas - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Cardalis
ATC: QC09BA07
Sudėtis: benazepril hydrochloride /spironolactone
Gamintojas: Ceva Santé Animale

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė vienam 30 tablečių buteliukui

Kartoninė dėžutė vienam 90 tablečių buteliukui

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cardalis 2,5 mg/20 mg kramtomosios tabletės šunims Cardalis 5 mg/40 mg kramtomosios tabletės šunims Cardalis 10 mg/80 mg kramtomosios tabletės šunims

benazeprilio HCl/spironolaktonas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

benazeprilio HCl 2,5 mg, spironolaktono 20 mg benazeprilio HCl 5 mg, spironolaktono 40 mg benazeprilio HCl 10 mg, spironolaktono 80 mg

3.VAISTO FORMA

Kramtomoji tabletė

4.PAKUOTĖS DYDIS

30 tablečių

90 tablečių

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR

ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale 10, av. de la Ballastière 33500 Libourne PRANCŪZIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tablečių, 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tablečių, 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tablečių, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tablečių, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tablečių, 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tablečių, 10 mg/80 mg)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas su 30 tablečių

Buteliukas su 90 tablečių

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cardalis 2,5 mg/20 mg kramtomosios tabletės šunims

Cardalis 5 mg/40 mg kramtomosios tabletės šunims

Cardalis 10 mg/80 mg kramtomosios tabletės šunims

benazeprili HCl/spironolactonum

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

benazeprili HCl 2,5 mg, spironolactonum 20 mg benazeprili HCl 5 mg, spironolactonum 40 mg benazeprili HCl 10 mg, spironolactonum 80 mg

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

30 tablečių

90 tablečių

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos