Comfortis (spinosad) – ženklinimas - QP53BX03

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Comfortis
ATC: QP53BX03
Sudėtis: spinosad
Gamintojas: Eli Lilly and Company Limited

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Comfortis 90 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 140 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 180 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 270 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 425 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 665 mg

kramtomosios tabletės šunims

 

Comfortis 1040 mg

kramtomosios tabletės šunims

 

Comfortis 1620 mg

kramtomosios tabletės šunims

 

spinozadas

 

 

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Spinozadas

90 mg

 

 

Spinozadas

140 mg

 

Spinozadas

180 mg

 

Spinozadas

270 mg

 

Spinozadas

425 mg

 

Spinozadas

665 mg

 

Spinozadas

1040 mg

Spinozadas

1620 mg

3.VAISTO FORMA

Kramtomosios tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

3 tabletės

6 tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

Šunys ir katės

6.INDIKACIJA (-OS)

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis ir jo profilaktikai. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia sušerti.

Naudoti su ėdesiu.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Lizduotę laikyti kartoninėje dėžutėje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekas naikinti pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/115/016 (90 mg, 3 tabletės)

EU/2/10/115/017 (90 mg, 6 tabletės)

EU/2/10/115/018 (140 mg, 3 tabletės)

EU/2/10/115/019 (140 mg, 6 tabletės)

EU/2/10/115/020 (180 mg, 3 tabletės)

EU/2/10/115/021 (180 mg, 6 tabletės)

EU/2/10/115/011 (270 mg, 3 tabletės)

EU/2/10/115/001 (270 mg, 6 tabletės)

EU/2/10/115/012 (425 mg, 3 tabletės)

EU/2/10/115/003 (425 mg, 6 tabletės)

EU/2/10/115/013 (665 mg, 3 tabletės)

EU/2/10/115/005 (665 mg, 6 tabletės)

EU/2/10/115/014 (1040 mg, 3 tabletės)

EU/2/10/115/007 (1040 mg, 6 tabletės)

EU/2/10/115/015 (1620 mg, 3 tabletės)

EU/2/10/115/009 (1620 mg, 6 tabletės)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ

Lizduotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Comfortis 90 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 140 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 180 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 270 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 425 mg

kramtomosios tabletės šunims ir katėms

Comfortis 665 mg

kramtomosios tabletės šunims

 

Comfortis 1040 mg

kramtomosios tabletės šunims

 

Comfortis 1620 mg

kramtomosios tabletės šunims

 

spinozadas

 

 

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Eli Lilly and Company Ltd

3.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos