Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – ženklinimas - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Sudėtis: dexmedetomidine hydrochloride
Gamintojas: Orion Corporation

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injekcinis tirpalas

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra:

0,1 mg deksmedetomidino hidrochlorido, atitinkančio 0,08 mg deksmedetomidino.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

15 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

6.INDIKACIJOS

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Šunims švirkšti į veną ar į raumenis. Katėms švirkšti į raumenis.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki: {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius, –3 mėnesiai, laikant 25 °C temperatūroje.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima sušaldyti.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO

(-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/02/033/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija:

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ / DAUG VIENETŲ PAKUOTĖS

BUTELIUKAS / DAUG VIENETŲ PAKUOTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injekcinis tirpalas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

0,1 mg/ml deksmedetomidino hidrochlorido

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

15 ml

10 x 15 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: i.m., i.v. Katėms: i.m.

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija:

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki: {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra:

0,5 mg deksmedetomidino hidrochlorido, atitinkančio 0,42 mg deksmedetomidino.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės

6. INDIKACIJOS

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Šunims švirkšti į veną ar į raumenis. Katėms švirkšti į raumenis.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki: {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius – 3 mėnesiai, laikant 25 °C temperatūroje.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima sušaldyti.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/02/033/001-002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija:

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ / ĮVAIRIŲ DYDŽIŲ PAKUOTĖ

BUTELIUKAS / ĮVAIRIŲ DYDŽIŲ PAKUOTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

0,5 mg/ml deksmedetomidino hidrochlorido

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml, 10 x 10 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims švirkšti į veną ar į raumenis. Katėms švirkšti į raumenis.

5. IŠLAUKA

Netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija:

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki: {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos