Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Preparato charakteristikų santrauka - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Sudėtis: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Gamintojas: Zoetis Belgium SA; 

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fevaxyn Pentofel, injekcinė suspensija katėms

2.

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

1 ml dozėje yra (vienos dozės švirkšte):

 

 

 

Veikliosios medžiagos

Santykinis stiprumas

Inaktyvintas CU4 padermės kačių panleukopenijos virusas

8,50–12,25

Inaktyvintas 255 padermės kačių kalicivirusas

1,26–2,40

Inaktyvintas 605 padermės kačių rinotracheito virusas

1,39–2,10

Inakatyvintos Cello padermės Chlamydophila felis

1,69–3,50

Inaktyvintas 61E padermės kačių leukemijos virusas

1,45–2,0

 

 

Adjuvantai

 

Etileno/maleino anhidridas (EMA-31)

1 % (v/v)

Neocryl

3 % (v/v)

Emulsigenas SA

5 % (v/v)

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3.VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija.

Vakcina yra blyškiai rausvos spalvos skystis, kuriame neturi matytis neištirpusių dalelių,.

4.KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1.Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

4.2.Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Sveikoms 9 sav. amžiaus ar vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti nuo kačių panleukopenijos ir kačių leukemijos virusų bei nuo kvėpavimo ligų, sukeltų kačių rinotracheito viruso, kačių kaliciviruso ir

Chlamydophila felis.

4.3.Kontraindikacijos

Nėra.

4.4.Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vakcina neveikia kačių leukemijos viruso (FeLV) sukeltos infekcijos eigos katėms, kurios vakcinavimo metu jau buvo užsikrėtusios FeLV, ir tai reiškia, kad tokios katės išskirs FeLV nepriklausomai nuo vakcinacijos. Dėl tos priežasties šie gyvūnai kels pavojų jų aplinkoje esančioms imlioms ligai katėms. Todėl kates, įtariamas galėjusias užsikrėsti FeLV, prieš vakcinaciją rekomenduojama ištirti dėl FeLV antigeno buvimo. Esant neigiamiems rezultatams, gyvūnus galima vakcinuoti, o gavus teigiamus rezultatus, katės turi būti izoliuotos nuo kitų kačių ir tiriamos pakartotinai praėjus 1–2 mėn. Gavus teigiamus rezultatus antrą kartą, katės laikytinos užsikrėtusiomis FeLV visam laikui ir turi būti atitinkamai prižiūrimos. Kai antrą kartą tiriant gaunami neigiami rezultatai, kates galima vakcinuoti, nes jos, tikėtina, jau nebėra užsikrėtusios FeLV.

4.5.Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Anafilaksinės reakcijos atveju į raumenis reikia švirkšti adrenaliną. Nenaudinga vakcinuoti kates, užsikrėtusias FeLV (žr. 4.4 p.).

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudotojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus arba įsišvirkštus, gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retais atvejais dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, gali atsirasti didelis tynis, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina SKUBI kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

4.6.Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Vakcinuotoms katėms gali pasireikšti povakcininės reakcijos (trumpalaikis karščiavimas, vėmimas, anoreksija ir (arba) depresija), kurios paprastai praeina per 24 val.

Gali būti pastebima vietinė injekcijos vietos reakcija, kuriai būdingas patinimas, skausmas, niežėjimas ar plaukų nuslinkimas.

Labai retais atvejais per pirmąsias valandas po vakcinavimo pastebėta anafilaksinė reakcija, kuriai būdinga edema, niežėjimas, kvėpavimo ir širdies nepakankamumas, ryškūs skrandžio ir žarnyno simptomai ar šokas. Dėl gydymo nurodymų žr. 4.5 p.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7.Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vakcinos saugumas vaikingoms katėms nebuvo tirtas. Nerekomenduojama vakcinuoti vaikingų kačių.

4.8.Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

4.9.Dozės ir naudojimo būdas

Užpildyto švirkšto turinį reikia gerai suplakti ir aseptiškai sušvirkšti po oda. Prieš švirkščiant vakciną pridėta sterili adata turi būti aseptiškai sujungta su švirkštu.

Pagrindinė vakcinacija 9 sav. amžiaus ir vyresnėms katėms: du kartus kas 3–4 sav. Papildoma dozė rekomenduojama didelės FeLV rizikos aplinkoje gyvenantiems kačiukams, kuriems pirmoji dozė buvo sušvirkšta anksčiau nei 12 sav. amžiaus.

Revakcinacija: vieną kartą per metus.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Jokio kito nepalankaus poveikio, išskyrus pastebėtą ir paminėtą punkte „Nepalankios reakcijos“, nebuvo pastebėta.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5.FARMAKOLOGINĖS IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: imunologiniai vaistai katiniams, inaktyvintos virusinės ir inaktyvintos bakterinės vakcinos katėms.

ATCvet kodas: QI06AL01.

Fevaxyn Pentofel skatina susidaryti aktyvų imunitetą kačių panleukopenijos virusui, kačių rinotracheito virusui, kačių kalicivirusui, Chlamydophila felis ir kačių leukemijos virusui.

6.FARMACINIAI DUOMENYS

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

Eagles Earles terpė su Hepes buferiu.

6.2.Nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

6.3.Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, 2 metai.

6.4.Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

6.5.Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Vienkartiniai I tipo stiklo švirkštai po vieną dozę (1 ml) vakcinos. Švirkštai užsandarinti guminiais antgaliais.

Pakuotė:

viena kartoninė dėžutė, kurioje yra 10, 20 ar 25 vienos dozės (1 ml) užpildyti švirkštai ir atitinkamai 10, 20 ar 25 sterilios adatos.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6.

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/96/002/001-003

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 1997 m. vasario 5 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2007 m. vasario 27 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje (http://www.ema.europa.eu/).

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

Pastabos