Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – ženklinimas - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Sudėtis: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Gamintojas: Zoetis Belgium SA; 

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė:

10 x 1 ml vienos dozės švirkštas, 20 x 1 ml vienos dozės švirkštas, 25 x 1 ml vienos dozės švirkštas.

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fevaxyn Pentofel injekcinė suspensija katėms

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 1 ml dozėje yra:

inaktyvintų FPV (RP 8,50–12,25); FCV (RP 1,26–2,40); FVR (RP 1,39–2,10); Chlam (RP 1,69–3,50); FeLV (RP 1,45–2,0).

Adjuvantas: mineralinis aliejus.

3.VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 x 1 ml vienos dozės švirkštas

20 x 1 ml vienos dozės švirkštas

25 x 1 ml vienos dozės švirkštas

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Atsitiktinis įšvirkštimas yra pavojingas.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Negalima sušaldyti

Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/96/002/001

 

10 x 1 ml

EU/2/96/002/002

20 x 1 ml

EU/2/96/002/003

25 x 1 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Vienos dozės švirkštas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fevaxyn Pentofel katėms

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

FPV, FCV, FVR, Chlam, FeLV.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos