Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Pakuotės lapelis - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Sudėtis: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Gamintojas: Zoetis Belgium SA; 

INFORMACINIS LAPELIS

Fevaxyn Pentofel, injekcinė suspensija katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą: Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIJA

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fevaxyn Pentofel, injekcinė suspensija katėms

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje 1 ml dozėje (vienos dozės švirkšte) yra:

 

 

 

Veikliosios medžiagos

Santykinis stiprumas

Inaktyvintas CU4 padermės kačių panleukopenijos virusas

8,50–12,25

Inaktyvintas 255 padermės kačių kalicivirusas

1,26–2,40

Inaktyvintas 605 padermė kačių rinotracheito virusas

1,39–2,10

Inaktyvintos Cello padermės Chlamydophila felis

1,69–3,50

Inaktyvintas 61E padermės kačių leukemijos virusas

1,45–2,0

 

 

Adjuvantai

 

Etileno/maleino anhidridas (EMA-31)

1 % (v/v)

Neocryl

3 % (v/v)

Emulsigenas SA

5 % (v/v)

4.INDIKACIJA (-OS)

Sveikoms 9 sav. amžiaus ar vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti nuo kačių panleukopenijos ir kačių leukemijos bei nuo kvėpavimo ligų, sukeltų kačių rinotracheito viruso, kačių kaliciviruso ir kačių

Chlamydophila felis.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima vakcinuoti vaikingų kačių.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Vakcinuotoms katėms gali pasireikšti povakcininės reakcijos (trumpalaikis karščiavimas, vėmimas, anoreksija ir (arba) depresija), kurios paprastai praeina per 24 val.

Gali būti pastebima vietinė injekcijos vietos reakcija, kuriai būdingas patinimas, skausmas, niežėjimas ar plaukų nuslinkimas.

Labai retais atvejais per pirmąsias valandas po vakcinavimo pastebėta anafilaksinė reakcija, kuriai būdinga edema, niežėjimas, kvėpavimo ir širdies nepakankamumas, ryškūs skrandžio ir žarnyno simptomai ar šokas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Po oda švirkšti 1 ml.

Pagrindinė vakcinacija 9 sav. amžiaus ir vyresnėms katėms: du kartus kas 3–4 sav. Papildoma dozė rekomenduojama didelės kačių leukemijos viruso (FeLV) rizikos aplinkoje gyvenantiems kačiukams, kuriems pirmoji dozė buvo sušvirkšta anksčiau nei 12 sav. amžiaus.

Revakcinacija: vieną kartą per metus.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Užpildyto švirkšto turinį reikia gerai suplakti ir aseptiškai sušvirkšti po oda. Prieš švirkščiant vakciną pridėta sterili adata turi būti aseptiškai sujungta su švirkštu.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C). Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „EXP“.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Vakcina neveikia kačių leukemijos viruso (FeLV) sukeltos infekcijos eigos katėms, kurios vakcinavimo metu jau buvo užsikrėtusios FeLV, ir tai reiškia, kad tokios katės išskirs FeLV

nepriklausomai nuo vakcinacijos. Dėl tos priežasties šie gyvūnai kels pavojų jų aplinkoje esančioms imlioms ligai katėms. Todėl kates, įtariamas galėjusias užsikrėsti FeLV, prieš vakcinaciją rekomenduojama ištirti dėl FeLV antigeno buvimo. Esant neigiamiems rezultatams, gyvūnus galima vakcinuoti, o gavus teigiamus rezultatus, katės turi būti izoliuotos nuo kitų kačių ir tiriamos pakartotinai praėjus 1–2 mėn. Gavus teigiamus rezultatus antrą kartą, katės laikytinos užsikrėtusiomis FeLV visam laikui ir turi būti atitinkamai prižiūrimos. Kai antrą kartą tiriant gaunami neigiami rezultatai, kates galima vakcinuoti, nes jos, tikėtina, jau nebėra užsikrėtusios FeLV.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Anafilaksinės reakcijos atveju į raumenis reikia švirkšti adrenaliną. Nenaudinga vakcinuoti kates, užsikrėtusias FeLV.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams: Naudotojui:

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus arba įsišvirkštus, gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retais atvejais dėl to galima netekti piršto, jei nebus suteikta skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui:

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, gali atsirasti didelis tynis, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina skubi kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

Vaikingumas:

Vakcinos saugumas vaikingoms katėms nebuvo tirtas. Nerekomenduojama vakcinuoti vaikingų kačių.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Jokio kito nepalankaus poveikio, išskyrus paminėtą 6 skyriuje, nebuvo pastebėta.

Nesuderinamumai:

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

10 x 1 ml: kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 užpildytų švirkštų ir 10 sterilių adatų. 20 x 1 ml: kartoninė dėžutė, kurioje yra 20 užpildytų švirkštų ir 20 sterilių adatų. 25 x 1 ml: kartoninė dėžutė, kurioje yra 25 užpildyti švirkštai ir 25 sterilios adatos. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Zoetis Lietuva UAB

Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Tel.: + 370 5 2683634

Република България

Luxembourg

Zoetis Luxembourg Holding Sarl

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 970 41 72

Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 49 12 67 65

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Zoetis Lietuva UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: + 370 5 2683634

Tlf: +47 40 0041 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis Netherlands Holdings BV

Zoetis România SRL

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 207 17 70

Ireland

Slovenija

Zoetis Ireland Limited

Zoetis Netherlands Holdings BV

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +421 2 5939 6190

 

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tlf: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Zoetis Lietuva UAB

Zoetis UK Limited

Tel: + 370 5 2683634

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Pastabos