Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – ženklinimas - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Leucogen
ATC: QI06AA01
Sudėtis: purified p45 FeLV-envelope antigen
Gamintojas: Virbac S.A.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė su 10 arba 50 buteliukų

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Leucogen, injekcinė suspensija

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

102 µg/ml.

Mažiausias išgryninto p45 FeLV apvalkalo antigeno kiekis

3.VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 x 1 ml

50 x 1 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katėms.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP:

Atidarius būtina sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Virbac. 1ère avenue, 2065 m, L.I.D., 06516 Carros Cedex, Prancūzija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/096/001

EU/2/09/096/002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot:

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliuko etiketė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Leucogen, injekcinė suspensija

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

102 µg/ml.

Mažiausias išgryninto p45 FeLV apvalkalo antigeno kiekis

3. VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 x 1 ml

50 x 1 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katėms.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP:

Atidarius būtina sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Virbac

1ère avenue, 2065 m, L.I.D. 06516 Carros Cedex

Prancūzija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/096/002

EU/2/09/096/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot:

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Buteliuko etiketė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Leucogen, injekcinė suspensija katėms

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

102 µg FeLV

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot:

7.TINKAMUMO DATA

EXP:

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos