Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) – ženklinimas - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Sudėtis: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Gamintojas: Intervet International BV

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Dėžutės etiketė:

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobivac Bb liofilizatas ir skiediklis suspensijai katėms

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 0,2 ml dozėje yra:

106,3–108,3 KFV gyvų B-C2 padermės Bordetella bronchiseptica bakterijų.

3.VAISTO FORMA

Liofilizatas ir skiediklis suspensijai.

4.PAKUOTĖS DYDIS

5 vienos dozės liofilizato buteliukai ir 5 skiediklio buteliukai.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

6.INDIKACIJOS

Gyva vakcina katėms nuo Bordetella bronchiseptica sukeliamos viršutinių kvėpavimo takų ligos.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti į nosį.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Nenumatyta.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį dėl specialių atsargumo priemonių nusilpusios imuninės sistemos žmonėms.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2–8 ºC temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/02/034/001

EU/2/02/034/002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Vakcinos buteliuko etiketė:

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobivac Bb katėms

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

106,3–108,3 KFV/dozėje B. bronchiseptica

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė.

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti į nosį.

5.IŠLAUKA

Nenumatyta.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Skiediklio buteliuko etiketė:

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobivac Bb skiediklis

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

1 dozė.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,5 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Žr. informacinį lapelį.

5.IŠLAUKA

Nenumatyta.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

Pastabos