Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – ženklinimas - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Sudėtis: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Gamintojas: Merial

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Suspensijos dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Parvoduk injekcinė suspensija muskusinėms antims

2.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

Vienoje paruoštoje 0,2 ml dozėje yra:

 

 

gyvo nusilpninto MG 199 padermės muskusinių ančių parvoviruso .....................

2,6–4,8 log10 CCID50.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekcinė suspensija

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

10 x 500 dozių

 

 

2500 dozių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

 

 

 

 

 

 

Muskusinės antys.

 

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA (-OS)

 

 

 

 

 

7.

NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

 

 

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

 

 

 

 

 

8.

IŠLAUKA

 

 

Išlauka: 0 parų.

 

 

 

 

 

9.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

 

 

 

 

 

 

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

 

 

 

 

10.

TINKAMUMO DATA

 

 

Tinka iki

 

 

Atskiedus būtina sunaudoti per 4 val.

 

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANCŪZIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Skiediklio dėžutė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Parvoduk injekcinis skiediklis muskusinėms antims

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Druskų buferis

3. VAISTO FORMA

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 x 500 dozių

2500 dozių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Muskusinės antys.

6. INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANCŪZIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Suspensijos buteliukai

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Parvoduk suspensija

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Gyvas nusilpnintas muskusinių ančių parvovirusas.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

500 dozių

2500 dozių

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų

6. SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Atskiedus sunaudoti per 4 val.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Skiediklio maišeliai

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Skiediklis Parvoduk suspensijai

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Druskų buferis

3. VAISTO FORMA

4. PAKUOTĖS DYDIS

500 dozių

2500 dozių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Muskusinės antys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANCŪZIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

Pastabos