ProZinc (insulin human) – ženklinimas - QA10AC01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: ProZinc
ATC: QA10AC01
Sudėtis: insulin human
Gamintojas: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ProZinc 40 TV/ml injekcinė suspensija katėms Žmogaus insulinas protamino cinko insulino forma

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

40 TV/ml žmogaus insulino

3.VAISTO FORMA

Injekcinė suspensija

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 60 dienas.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti pastačius šaldytuve. Negalima sušaldyti.

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/152/001

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ProZinc 40 TV/ml injekcija katėms

Žmogaus insulinas protamino cinko insulino forma

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

40 TV/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos