Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Preparato charakteristikų santrauka - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Sudėtis: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Gamintojas: Merial

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PUREVAX FeLV, injekcinė suspensija

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

 

veikliosios medžiagos:

≥ 107,2 CCID50 (50 %

FeLV rekombinantinių vCP97 padermės kanarėlių raupų virusų... .................

ląstelių kultūros užkrečianti dozė).

 

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

 

3.

VAISTO FORMA

 

Injekcinė suspensija.

4.KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1.Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

4.2.Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

8 sav. amžiaus ir vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti nuo kačių leukemijos, norint apsaugoti nuo persistentinės viremijos ir klinikiniams susijusios ligos požymiams mažinti.

Imunitetas susidaro: praėjus 2 sav. po pirminės vakcinacijos. Imunitetas trunka: 1 metus po paskutinės vakcinacijos.

4.3.Kontraindikacijos

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduotina naudoti katėms laktacijos metu.

4.4.Specialieji nurodymai

Nėra.

4.5.Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Prieš vakcinaciją rekomenduotina nustatyti FeLV antigenemiją.

Teigiamų FeLV atžvilgiu kačių vakcinacija yra neefektyvi.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

4.6.Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Injekcijos vietoje laikinai gali atsirasti mažas (mažesnis kaip 2 cm) mazgelis, kuris per 1–4 sav. išnyksta.

Gali atsirasti laikinas mieguistumas ir hipertermija, praeinantys per 1 parą, retai – 2 paras.

Išimtinais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija, kai gali prireikti taikyti tinkamą simptominį gydymą.

4.7.Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduotina naudoti katėms laktacijos metu.

4.8.Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Pagal turimus saugumo ir efektyvumo duomenis vakcina gali būti skiriama tą pačią dieną, tačiau jos negalima maišyti su Merial adjuvantinėmis vakcinomis (įvairūs kačių virusinio rinotracheito, kalicivirozės, panleukopenijos ir pasiutligės komponentų deriniai). Pagal turimus saugumo ir efektyvumo duomenis vakcina gali būti maišoma su Merial neadjuvantinėmis vakcinomis (įvairūs kačių virusinio rinotracheito, kalicivirozės, panleukopenijos ir chlamidiozės komponentų deriniai) ir (arba) skiriama tą pačią dieną, tačiau nemaišytina su Merial adjuvantine vakcina nuo pasiutligės.

4.9.Dozės ir naudojimo būdas

Švirkšti po oda.

Vieną vakcinos dozę (1 ml) švirkšti pagal tokią schemą:

pagrindinė vakcinacija: pirmą kartą švirkšti nuo 8 sav. amžiaus, antrą kartą – praėjus 3–5 sav.

revakcinacija:kasmet.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Švirkštus katėms kelias vakcinos dozes iš karto, nepalankaus poveikio nepastebėta, išskyrus nurodytą poskyryje „Nepalankios reakcijos“.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

5.IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

Vakcina nuo kačių leukemijos.

ATCvet kodas: QI06AD.

Vakcinoje yra rekombinantinis kanarėlių raupų virusas su A pogrupio kačių leukemijos viruso (FeLV) env ir gag genais. Natūraliomis sąlygomis ligą sukelia tik A pogrupio kačių leukemijos virusai. Imunizavimas nuo šio pogrupio virusų pilnai apsaugo nuo A, B ir C pogrupių virusų. Sušvirkšti vakcinos virusai skatina antikūnų susidarymą, tačiau patys kačių organizme nesidaugina. Todėl vakcinavus susidaro imunitetas kačių leukemijos virusams.

6.FARMACINIAI DUOMENYS

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kalio chloridas, natrio chloridas,

kalio divandenilio fosfatas, dinatrio fosfato dihidratas, magnio chlorido heksahidratas, kalcio chlorido dihidratas, injekcinis vanduo.

6.2.Nesuderinamumai

Saugumo ir efektyvumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti ir naudoti kartu su Merial firmos vakcinomis be adjuvanto (įvairūs kačių virusinio rinotracheito, kalicivirozės, panleukopenijos ir chlamidiozės komponentų deriniai).

6.3.Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai. Atkimšus sunaudoti nedelsiant.

6.4.Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

6.5.Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Plastikinės dėžutės po 10, 20 ar 50 I tipo stiklo buteliukų, užkimštų butilo elastomero kamšteliais ir apgaubtų aliumininiais gaubteliais

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6.

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos ar sunaikintos kitais būdais pagal šalies reikalavimus.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 Lyon

Prancūzija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/00/019/005-007

9.REGISTRACIJOS/PERREGISTRACIJOS DATA

Pirmos registracijos data: 2000/04/13

Paskutinės perregistracijos data: 2010/03/22

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros (European Medicines Agency) tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

Pastabos