Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – ženklinimas - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Sudėtis: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Gamintojas: Merial

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PUREVAX FeLV, injekcinė suspensija

2.

VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

FeLV rekombinantinių vCP97 padermės kanarėlių raupų virusų... .................

≥ 107,2 CCID50.

 

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

Injekcinė suspensija

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

10 x 1 ml suspensijos (10 dozių).

 

 

20 x 1 ml suspensijos (20 dozių).

 

 

 

50 x 1 ml suspensijos (50 dozių).

 

 

 

 

 

 

5.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

 

Katės.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

INDIKACIJOS

 

 

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

 

 

 

 

 

7.

NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

 

 

Švirkšti po oda.

 

 

 

 

 

8.

IŠLAUKA

 

 

 

 

 

 

Nenumatyta.

 

 

 

 

9.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

 

 

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

 

 

 

 

10.

TINKAMUMO DATA

 

 

Tinka iki {diena/mėnuo/metai}

 

 

Atkimšus sunaudoti nedelsiant.

 

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui – parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 Lyon

Prancūzija

16. RINKODAAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/00/019/005 10 dozių: suspensija po 1 ml (10 buteliukų).

EU/2/00/019/006 20 dozių: suspensija po 1 ml (20 buteliukų).

EU/2/00/019/007 50 dozių: suspensija po 1 ml (50 buteliukų).

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PUREVAX FeLV, injekcinė suspensija

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti po oda.

5. IŠLAUKA

Nenumatyta.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

8. NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

Pastabos