Lithuanian
Svetainės kalbos pasirinkimas

Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Preparato charakteristikų santrauka - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Sudėtis: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Gamintojas: Merial

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax RCP, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

 

liofilizate:

 

veikliųjų medžiagų:

104,9 CCID501

nusilpninto FHV F2 padermės kačių rinotracheito herpes viruso ...................................

inaktyvinto FCV 431 ir G1 padermių kačių kaliciviruso antigenų ........................

2,0 ELISA vienetai,

nusilpninto PLI IV padermės kačių panleukopenijos viruso...........................................

103,5 CCID501;

pagalbinės medžiagos:

 

gentamicino ne daugiau kaip.......................................................................................................

16,5 µg.

Skiediklyje:

 

injekcinio vandens.......................................................................................................................

iki 1 ml.

1 50 % ląstelių kultūros užkrečianti dozė.

 

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

 

3.

VAISTO FORMA

 

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti.

4.KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

4.2Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

8 sav. amžiaus ir vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti nuo:

-kačių infekcinio rinotracheito, norint sumažinti klinikinius ligos požymius,

-kalicivirozės, norint sumažinti klinikinius ligos požymius,

-nuo kačių panleukopenijos, norint mažinti kačių mirtingumą ir ligos klinikinius požymius.

Imunitetas rinotracheitui, kalicivirozei ir panleukopenijai susidaro praėjus 1 sav. po pirminės vakcinacijos.

Imunitetas rinotracheitui, kalicivirozei ir panleukopenijai trunka 3 metus po paskutinės revakcinacijos.

4.3 Kontraindikacijos

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduojama vakcinuoti kačių laktacijos metu.

4.4Specialieji nurodymai

Nėra.

4.5Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

4.6Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Įprastai naudojant vakciną kartais gali atsirasti laikinas mieguistumas, anoreksija ar hipertermija, praeinantys per 1 parą, retai – per 2 paras. Kartais gali pasireikšti vietinė reakcija (skausmas palpuojant, niežulys ar ribotas patinimas), kuri per 1 ar 2 savaites pranyksta.

Išskirtiniais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija. Tuo atveju reikia taikyti simptominį gydymą.

4.7Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduojama vakcinuoti kačių laktacijos metu.

4.8Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti su Merial vakcina nuo kačių leukemijos be adjuvanto ir (ar) naudoti tą pačią dieną, bet negalima maišyti su Merial vakcina nuo pasiutligės su adjuvantu.

4.9Dozės ir naudojimo būdas

Po oda reikia švirkšti vieną vakcinos dozę (1 ml), prieš tai vakcinos liofilizatą atskiedus skiedikliu, pagal tokią schemą:

pirminės vakcinacijos kursas:

-pirmą kartą švirkšti nuo 8 sav. amžiaus,

-antrą kartą – praėjus 3–4 sav.

Tais atvejais, kai galimas didelis kiekis specifinių motininių antikūnų prieš rinotracheito, kalicivirozės, ar panleukopenijos komponentus (pvz., 9–12 sav. amžiaus kačiukams, atvestiems kačių, kurios buvo vakcinuotos iki vaikingumo ir (ar) jei žinoma ar įtariama prieš tai turėjus kontaktą su patogenu (-ais), pirminė vakcinacija turėtų būti atidėta iki 12 sav. amžiaus.

Revakcinacija:

-pirma revakcinacija turi būti atliekama praėjus 1 metams po pirminės vakcinacijos kurso,

-paskesnė revakcinacija nuo rinotracheito, kalicivirozės ir panleukopenijos turi būti atliekama iki 3 metų intervalais.

4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Kitoks nepalankus poveikis nei nurodyta 4.6 p. „Nepalankios reakcijos“ nepastebėtas, išskyrus hipertermiją, kuri išskirtiniais atvejais gali trukti 5 dienas.

4.11 Išlauka

Netaikytina.

5.IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

ATCvet kodas: QI06AH09.

Vakcina nuo kačių virusinio rinotracheito, kačių kalicivirozės ir kačių panleukopenijos.

Vakcina stimuliuoja aktyvų imunitetą kačių rinotracheito herpes virusui, kačių kalicivirusui ir kačių panleukopenijos virusui.

Vaisto naudojimas padeda sumažinti kačių kaliciviruso išskyrimą į aplinką imuniteto susidarymo metu ir vienerius metus po vakcinavimo.

6.FARMACINIAI DUOMENYS

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sacharozė,

sorbitolis, dekstranas 40, kazeino hidrolizatas,

kolageno hidrolizatas, dikalio fosfatas, kalio hidroksidas, natrio chloridas,

dinatrio vandenilio ortofosfatas, bevandenis monokalio fosfatas.

6.2.Nesuderinamumai

Negalima maišyti su Merial vakcina nuo pasiutligės su adjuvantu.

6.3.Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 18 mėn. Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – sunaudoti nedelsiant.

6.4.Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

6.5.Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

I tipo stiklo buteliukas, kuriame yra 1 liofilizato dozė ir I tipo stiklinis buteliukas, kuriame yra 1 ml skiediklio, užkimšti butilo elastomero kamšteliais ir apgaubti aliumininiais ar plastikiniais gaubteliais.

Pakuotėje yra 10 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 10 buteliukų po 1 ml skiediklio. Pakuotėje yra 50 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 50 buteliukų po 1 ml skiediklio.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6.

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

PRANCŪZIJA

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/052/001-002

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2005-02-23.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2010-01-25.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

Pastabos