Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – ženklinimas - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Sudėtis: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Gamintojas: Merial

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

10 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 10 buteliukų po 1 ml skiediklio pakuotė 50 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 50 buteliukų po 1 ml skiediklio pakuotė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax RCP, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

≥ 104,9 CCID50,

 

FHV (F2 padermės)..........................................................................................................

 

FCV (431 ir G1 padermių) .....................................................................................

≥ 2,0 ELISA vienetai,

 

FPV (PLI IV padermės) ...................................................................................................

≥ 103,5 CCID50.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti.

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

Liofilizatas (10 x dozė) ir skiediklis (10 x 1 ml).

 

 

Liofilizatas (50 x 1 dozė) ir skiediklis (50 x 1 ml).

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

 

Katės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA (-OS)

 

 

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

 

 

 

 

 

 

7.

NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

 

 

Švirkšti po oda.

 

 

 

 

 

 

8.

IŠLAUKA

 

 

 

 

 

 

 

Išlauka: netaikytina.

 

 

 

 

 

9.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

 

 

 

 

 

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

 

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON PRANCŪZIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/052/001 Liofilizatas (10 buteliukų po 1 dozę) ir skiediklis (10 buteliukų po 1 ml). EU/2/04/052/002 Liofilizatas (50 buteliukų po 1 dozę) ir skiediklis (50 buteliukų po 1 ml).

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Liofilizato buteliukas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax RCP

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė.

4.NAUDOJIMO BŪDAS

s.c.

5. IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Skiediklio buteliukas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax RCP, skiediklis

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė.

4. NAUDOJIMO BŪDAS

s.c.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Pastabos