Semintra (telmisartan) – ženklinimas - QC09CA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Semintra
ATC: QC09CA07
Sudėtis: telmisartan
Gamintojas: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 30 ml ir 100 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Semintra 4 mg/ml geriamasis tirpalas katėms telmisartanas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Telmisartanas

4 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Geriamasis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

30 ml

100 ml

1 matavimo švirkštas

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės

6.INDIKACIJA

7.NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Naudoti per burną.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/12/146/001

EU/2/12/146/002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas 100 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Semintra 4 mg/ml geriamasis tirpalas katėms telmisartanas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Telmisartanas 4 mg/ml

3. VAISTO FORMA

Geriamasis tirpalas

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Naudoti per burną.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius sunaudoti iki...

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/12/146/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas 30 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Semintra 4 mg/ml geriamasis tirpalas katėms telmisartanas

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

 

 

Telmisartanas

4 mg/ml

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

30 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti per burną.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos