Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – ženklinimas - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Sileo
ATC: QN05CM18
Sudėtis: dexmedetomidine hydrochloride
Gamintojas: Orion Corporation

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė(1 pripildytas švirkštas)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Sileo 0,1 mg/ml burnos gleivinės gelis šunims

Deksmedetomidino hidrochloridas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml: deksmedetomidino hidrochlorido 0,1 mg

3.VAISTO FORMA

Burnos gleivinės gelis

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 x 3 ml burnos švirkštas

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti ant burnos gleivinės.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. QR kodas, kuris turi būti įtrauktas + www.sileodog.com

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 4 savaites.

Atidarius būtina sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Panaudojus vėl uždėti dangtelį.

Kaskart panaudojus, burnos švirkštą nedelsiant įdėti atgal į kartoninę dėžutę.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

OrionCorporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SUOMIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/15/181/001 (1 x 3 ml burnos švirkštas)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot

Kaip atidaryti pakuotę

1.

2.

3.

1.Spausti baltą žymę, kol įplyš

2.Spausti geltoną žymę, kol įplyš

3.Spausti geltoną žymę ir traukiant atidaryti

Tekstas ant antspaudo

Spausti

Traukti

Vidinėje dėžutės pusėje

Uždarant dėžutę, šunų paveikslėliai turi būti sulygiuoti. Dėžutę reikia uždaryti tinkamai.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė(3 x 1, 5 x 1, 10 x 1 arba 20 x 1 pripildytas švirkštas)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Sileo 0,1 mg/ml burnos gleivinės gelis šunims

Deksmedetomidino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml: deksmedetomidino hidrochlorido 0,1 mg

3. VAISTO FORMA

Burnos gleivinės gelis

4. PAKUOTĖS DYDIS

3 pakuotės burnos švirkštų(3 ml)

5 pakuotės burnos švirkštų (3 ml)

10 pakuočių burnos švirkštų (3 ml)

20 pakuočių burnos švirkštų (3 ml)

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti ant burnos gleivinės.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu. Ši grupinė pakuotė neskirta parduoti tiesiogiai gyvūno šeimininkui. (taikoma tik 5 x 1, 10 x 1 ir 20 x 1 grupinėms pakuotėms).

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

OrionCorporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SUOMIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/15/181/002 (3 (1 x 3 ml) burnos švirkštai)

EU/2/15/181/003 (5 (1 x 3 ml) burnos švirkštai)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) burnos švirkštų)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) burnos švirkštų)

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Burnos švirkštas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Sileo 0,1 mg/ml burnos gleivinės gelis

DeksmedetomidinoHCl

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Deksmedetomidino hidrochlorido 0,1 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

3 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti ant burnos gleivinės.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos