Stronghold (selamectin) – ženklinimas - QP54AA05

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė, 15 mg (3 ir 15 pipečių)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Stronghold 15 mg užlašinamasis tirpalas katėms ir šunims < 2,5 kg Selamektinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Selamektinas 15 mg

3.VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

3 pipetės

15 pipečių

0,25 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės ir šunys, sveriantys 2,5 kg ar mažiau.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 ºC temperatūroje. Laikyti neatplėštoje folijos pakuotėje, sausoje vietoje.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/99/014/001 (3 pipetės)

EU/2/99/014/012 (15 pipečių)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240mg, 360 mg (3 ir 6 pipetės)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Stronghold 30 mg užlašinamasis tirpalas 2,5–5,0 kg šunims Stronghold 60 mg užlašinamasis tirpalas 5,1–10,0 kg šunims Stronghold 120 mg užlašinamasis tirpalas 10,1–20,0 kg šunims Stronghold 240 mg užlašinamasis tirpalas 20,1–40,0 kg šunims Stronghold 360 mg užlašinamasis tirpalas 40,1–60,0 kg šunims Selamektinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Selamektinas 30 mg

Selamektinas 60 mg

Selamektinas 120 mg

Selamektinas 240 mg

Selamektinas 360 mg

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

3 pipetės

6 pipetės

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys, sveriantys 2,6–5,0 kg. Šunys, sveriantys 5,1–10,0 kg. Šunys, sveriantys 10,1–20,0 kg. Šunys, sveriantys 20,1–40,0 kg. Šunys, sveriantys 40,1–60,0 kg.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 ºC temperatūroje. Laikyti neatplėštoje folijos pakuotėje, sausoje vietoje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipetės)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipetės)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipetės)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipetės)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipetės)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipetės)

EU/2/99/014/006 (240 mg – 3 pipetės)

EU/2/99/014/011 (240 mg – 6 pipetės)

EU/2/99/014/015 (360 mg – 3 pipetės)

EU/2/99/014/016 (360 mg – 6 pipetės)

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė, 45 mg, 60 mg (3 ir 6 pipetės)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Stronghold 45 mg užlašinamasis tirpalas 2,6–7,5 kg katėms Stronghold 60 mg užlašinamasis tirpalas 7,6–10,0 kg katėms Selamektinas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Selamektinas 45 mg.

Selamektinas 60 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

3 pipetės

6 pipetės

0,75 ml

1,0 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės, sveriančios 2,6–7,5 kg.

Katės, sveriančios 7,6–10,0 kg.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 ºC temperatūroje. Laikyti neatplėštoje folijos pakuotėje, sausoje vietoje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/99/014/002 (3 pipetės)

EU/2/99/014/008 (6 pipetės)

EU/2/99/014/013 (3 pipetės)

EU/2/99/014/014 (6 pipetės)

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

FOLIJA, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Stronghold 15 mg užlašinamasis tirpalas katėms ir šunims < 2,5 kg

Stronghold 30 mg užlašinamasis tirpalas 2,6–5,0 kg šunims

Stronghold 45 mg užlašinamasis tirpalas 2,6–7,5 kg katėms

Stronghold 60 mg užlašinamasis tirpalas 7,6–10,0 kg katėms

Stronghold 60 mg užlašinamasis tirpalas 5,1–10,0 kg šunims

Stronghold 120 mg užlašinamasis tirpalas 10,1–20,0 kg šunims

Stronghold 240 mg užlašinamasis tirpalas 20,1–40,0 kg šunims

Stronghold 360 mg užlašinamasis tirpalas 40,1–60,0 kg šunims

Selamektinas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS KIEKIS

15 mg selamektino.

30 mg selamektino.

45 mg selamektino.

60 mg selamektino.

120 mg selamektino.

240 mg selamektino.

360 mg selamektino.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4.NAUDOJIMO BŪDAS

Užlašinti.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos