Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – ženklinimas - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Vectra Felis
ATC: QP53A
Sudėtis: pyriproxyfen / dinotefuran
Gamintojas: Ceva Sante Animale

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 1, 3, 4, 6, 12, 24 ir 72 lašintuvams

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg užlašinamas tirpalas katėms Dinotefuranas, piriproksifenas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename 0,9 ml lašintuve yra 423 mg dinotefurano ir 42,3 piriproksifeno

3.VAISTO FORMA

Užlašinamas tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 lašintuvas

3lašintuvai

4lašintuvai

6lašintuvai

12lašintuvų

24lašintuvai

72lašintuvai

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI TOKIŲ YRA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.GALIOJIMO DATA

Atidarius sunaudoti nedelsiant.

EXP {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne PRANCŪZIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/14/165/001 (1 lašintuvas)

EU/2/14/165/002 (3 lašintuvai)

EU/2/14/165/006 (4 lašintuvai)

EU/2/14/165/003 (6 lašintuvai)

EU/2/14/165/004 (12 lašintuvų)

EU/2/14/165/007 (24 lašintuvai)

EU/2/14/165/005 (72 lašintuvai)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Lašintuvas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Vectra Felis spot-on

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos