Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Pakuotės lapelis - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Vectra Felis
ATC: QP53A
Sudėtis: pyriproxyfen / dinotefuran
Gamintojas: Ceva Sante Animale

INFORMACINIS LAPELIS

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg užlašinamasis tirpalas katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne PRANCŪZIJA

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg užlašinamas tirpalas katėms

Dinotefuranas, piriproksifenas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veikliosios medžiagos:

viename 0,9 ml lašintuve yra 423 mg dinotefurano ir 42,3 mg piriproksifeno. Bespalvis arba šviesiai geltonas užlašinamas tirpalas.

4.INDIKACIJA (-OS)

Katėms, užsikrėtusioms blusomis (Ctenocephalides felis), gydyti ir nuo pakartotinio užsikrėtimo apsaugoti vieną mėnesį.

Be to, vaistas 3 mėnesius neleidžia blusoms daugintis, slopindamas subrendusių blusų atsiradimą katės aplinkoje.

Veterinarinis vaistas gali būti naudojamas kaip blusų sukelto alerginio dermatito (BAD) gydymo ir kontrolės strategijos dalis.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms ir kačiukams, sveriantiems mažiau nei 0,6 kg.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Užlašinimo vietoje gali atsirasti trumpalaikis kosmetinis poveikis, pavyzdžiui, susiriebalavęs kailis ar baltos sausos apnašos, galintis trukti iki 7 dienų, tačiau šie požymiai paprastai išnyksta po 48 valandų. Šie pokyčiai neturi įtakos šio veterinarinio vaisto saugumui ir veiksmingumui.

Retais atvejais gali pasireikšti trumpalaikė eritema (paraudimas) ar alopecija (plaukų išslinkimas), tačiau šie požymiai paprastai išnyksta savaime be jokio gydymo.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudojimo būdas

Užlašinti.

Reikia stengtis veterinarinį vaistą lašinti tik ant sveikos (nepažeistos) odos.

Dozės

Vienai katei reikia naudoti vieną lašintuvą. (Minimali rekomenduojama dozė yra 42,3 mg dinotefurano 1 kg kūno svorio ir 4,23 mg piriproksifeno 1 kg kūno svorio. Katėms, sveriančioms nuo 0,6 iki 10 kg, gydomosios dozės ribos yra nuo 42,3 iki 705 mg dinotefurano 1 kg kūno svorio ir nuo 4,23 iki 70,5 mg piriproksifeno 1 kg kūno svorio.)

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Kaip naudoti:

išimti lašintuvą iš pakuotės.

1. Lašintuvą laikyti vertikaliai, pirštais suėmus žemiau didesnio disko, kaip parodyta.

2. Kitos rankos pirštais spausti mažesnį diską žemyn, kol 2 diskai lygiai susiglaus. Taip bus pradurtas sandarinamasis sluoksnis.

3. Kad vaistą būtų lengva užlašinti, katė turėtų stovėti arba tiesiog būti patogioje padėtyje. Praskirti plaukus katės pakaušio srityje, kad matytųsi oda. Lašintuvo galiuką priglausti prie odos ir lėtai ant jos išspausti veterinarinį vaistą. Vengti lašinti ant katės kailio paviršiaus.

Gydymo schema

Vienkartinis vaisto naudojimas apsaugos gyvūną nuo blusų vieną mėnesį ir užkerta kelią blusų dauginimuisi katės aplinkoje tris mėnesius. Pakartotinio kačių, galinčių užsikrėsti pakartotinai, gydymo poreikį ir tokio gydymo intervalus turi įvertinti veterinarijos gydytojas.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir lašintuvo.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Gydyti reikia visas vienuose namuose laikomas kates. Tuose pačiuose namuose laikomiems šunims galima naudoti tik jų rūšiai skirtą veterinarinį vaistą.

Blusų gali būti katės krepšyje, guolyje ar įprastose katės poilsio vietose, pavyzdžiui, ant kilimų ar minkštų baldų. Jei blusų labai daug, pradedant taikyti kontrolės priemones, šias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidu, o po to reguliariai siurbti.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Tik išoriniam naudojimui.

Vaisto saugumas nenustatytas jaunesnėms nei 7 savaičių ar sveriančioms mažiau nei 0,6 kg katėms.

Reikia stengtis vaistą užlašinti tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nulaižyti (žr. skyrių „Nuorodos dėl tinkamo naudojimo“), ir užtikrinti, kad gyvūnai nesitrintų vienas į kitą iškart po užlašinimo.

Reikia stengtis, kad vaisto iš lašintuvo nepatektų į katės, kuriai vaistą ruošiamasi lašinti, ir (ar) kito gyvūno akis.

Neatlikta jokių tyrimų su sergančiomis ar sveikstančiomis po ligos katėmis, todėl šį veterinarinį vaistą galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Prausimo su šampūnu įtaka veterinarinio vaisto veiksmingumui nebuvo vertinta.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Iš karto po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Šis veterinarinis vaistas dirgina akis ir odą. Vengti sąlyčio su oda, akimis ar burna.

Atsitiktinai užpylus ant odos, reikia nedelsiant plauti muilu ir vandeniu.

Jei veterinarinio vaisto atsitiktinai patenka į akis, jas reikia nedelsiant plauti vandens srove.

Jei odos ar akių sudirginimas nepraeina arba vaistas atsitiktinai praryjamas, reikia nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir gydytojui parodyti šį informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas dinotefuranui, piriproksifenui ar dimetilo sulfoksidui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Gydytų gyvūnų negalima liesti mažiausiai 8 valandas po vaisto užlašinimo. Dėl šios priežasties rekomenduojama vaistą užlašinti vakare. Gydymo dieną gydytiems gyvūnams negalima leisti miegoti kartu su šeimininkais, ypač su vaikais.

Panaudotus lašintuvus reikia nedelsiant išmesti ir nepalikite jų vaikams matomoje ir pasiekiamoje vietoje.

Vaikingumas ir laktacija

Šio veterinarinio vaisto saugumas suaugusioms vaikingoms katėms ar laktacijos metu nenustatytas. Veterinarinį vaistą naudoti vaikingoms katėms ir laktacijos metu galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais, kuriems naudotos vaisto veikliosios medžiagos – dinotefuranas ir piriproksifenas, nenustatyta nei apsigimimų, nei joks žalingas poveikis embriono ar vaisiaus raidai (nei teratogeninis, nei fetotoksinis) ir joks žalingas poveikis patelei (toksinis patelei poveikis).

Nustatyta, kad laktacijos metu dinotefuranas patenka į pieną.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Sveikiems 7 savaičių ar vyresniems kačiukams vaistą lašinus 7 kartus kas 2 savaites ir iki 4 kartų didesnėmis už didžiausią rekomenduojamą dozėmis, nepastabėta jokių kliniškai reikšmingų nepalankių reakcijų, išskyrus laikiną patinimą ar odos išsausėjimą vaisto užlašinimo vietoje.

Atsitiktinai prarijus vaisto, gali pasireikšti trumpalaikės reakcijos, tokios kaip seilėtekis, neįprastos išmatos ir vėmimas, tačiau šie požymiai praeina savaime be gydymo per 4 valandas.

Nesuderinamumai Nežinoma.

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu ir tuo pačiu metu ar toje pačioje vietoje lašinti jokio kito veterinarinio vaisto.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vectra Felis negali patekti į vandens telkinius, nes jis pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Šiuo veterinariniu vaistu ar panaudotomis pakuotėmis negalima užteršti vandens telkinių, vandentakių ar kanalų.

Vectra Felis negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų

padėti saugoti aplinką.

14.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Pakuočių dydžiai

Kartoninės dėžutės po 1, 3, 4, 6, 12, 24 ar 72 lašintuvus.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Veikimo mechanizmas

Dvi veikliosios šio veterinarinio vaisto medžiagos parazitus veikia sąlyčio būdu.

Dinotefuranas veikia jungdamasis prie vabzdžių nervų. Dinotefuranas iš dalies yra absorbuojamas per katės odą, tačiau tai neturi didelės įtakos vaisto veiksmingumui.

Piriproksifenas veikia stabdydamas blusų dauginimąsi ir augimą. Tai užkerta kelią gydyto gyvūno aplinkos užteršimui įvairių vystymosi stadijų blusomis.

Po vienkartinio užlašinimo ant odos abi veikliosios medžiagos pasiskirsto ant katės kūno paviršiaus jau pirmą dieną po vaisto naudojimo.

Naudojant šį veterinarinį vaistą, blusos žūsta per 2 valandas po vaisto užlašinimo arba per 2 valandas po gydyto gyvūno užsikrėtimo.

Pastabos