Lithuanian
Svetainės kalbos pasirinkimas

Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Pakuotės lapelis - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Sudėtis: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Gamintojas: Zoetis Belgium S.A.

INFORMACINIS LAPELIS

Versican Plus L4 injekcinė suspensija šunims

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23Ivanovice na Hané ČEKIJOS RESPUBLIKA

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Versican Plus L4 injekcinė suspensija šunims

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml dozėje yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

MSLB 1089 padermės Icterohaemorrhagiae serovarianto

 

Icterohaemorrhagiae serogrupės Leptospira interrogans

ALR* titras ≥ 1:51,

MSLB 1090 padermės Canicola serovarianto

 

Canicola serogrupės Leptospira interrogans

ALR* titras ≥ 1:51,

MSLB 1091 padermės Grippotyphosa serovarianto

 

Grippotyphosa serogrupės Leptospira kirschneri

ALR* titras ≥ 1:40,

MSLB 1088 padermės Bratislava serovarianto

 

Australis serogrupės Leptospira interrogans

ALR* titras ≥ 1:51;

adjuvanto:

 

aliuminio hidroksido

1,8–2,2 mg.

* – antikūnų mikroagliutinacijos-lizės reakcija.

 

Išvaizda: balkšvas skystis su smulkiomis nuosėdomis.

 

4.

INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims nuo 6 savaičių amžiaus aktyviai imunizuoti norint:

apsaugoti nuo Australis serogrupės Bratislava serovarianto L. interrogans sukeltų klinikinių požymių pasireiškimo, infekcijos ir išskyrimo su šlapimu,

apsaugoti nuo Canicola serogrupės Canicola serovarianto L. interrogans ir Icterohaemorrhagiae

serogrupės Icterohaemorrhagiae serovarianto L. interrogans sukeltų klinikinių požymių pasireiškimo ir išskyrimo su šlapimu bei sumažinti infekcijąir

apsaugoti nuo Grippotyphosa serogrupės Grippotyphosa serovarianto L. kirschneri sukeltų klinikinių požymių pasireiškimo, sumažinti infekciją ir išskyrimą su šlapimu.

Imuniteto pradžia: 4 savaitės po pirminės vakcinacijos kurso.

Imuniteto trukmė: mažiausiai vieneri metai po pirminės vakcinacijos kurso visiems Versican Plus L4 komponentams.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Sušvirkštus po oda šunims, injekcijos vietoje dažniausiai gali pasireikšti trumpalaikis patinimas (iki 5 cm). Kartais jis gali būti skausmingas, šiltas ar paraudęs. Bet koks patinimas išnyks savaime arba labai sumažės per 14 dienų po vakcinacijos. Retais atvejais galimi virškinimo trakto sutrikimo požymiai, tokie kaip viduriavimas ir vėmimas ar anoreksija ir sulėtėjusi veikla.

Kaip ir naudojus kitas vakcinas, retai gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijos (t. y. anafilaksija, angioedema, dusulys, kraujotakos šokas, kolapsas). Jei pasireiškia tokia reakcija, nedelsiant reikia taikyti atitinkamą gydymą.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti po oda.

Pirminės vakcinacijos schema. Reikia švirkšti dvi dozes Versican Plus L4 kas 3–4 savaites nuo 6 savaičių amžiaus.

Vakcinacija nuo maro, adenovirusų, parvovirusų ir paragripo virusų (DHPPi):

Jei reikalinga apsauga nuo DHPPi ar Pi, šunis galima vakcinuoti dviem dozėmis Versican Plus DHPPi ar Versican Plus Pi, sumaišytomis su Versican Plus L4, kas 3–4 savaites nuo 6 savaičių amžiaus.

Vieno Versican Plus DHPPi arVersican Plus Pi buteliuko turinį reikia atskiesti vieno Versican Plus L4 buteliuko turiniu (vietoje skiediklio). Sumaišius buteliuko turinys turi būti balkšvos ar gelsvos

spalvos, šiek tiek opalescuojantis. Sumaišytos vakcinos turi būti sušvirkštos nedelsiant po oda.

Pakartotinės vakcinacijos schema

Kas metus reikia vakcinuoti viena Versican Plus L4 doze.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Gerai suplakti ir nedelsiant sušvirkšti visą vakcinos kiekį (1 ml).

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C). Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „EXP“. Pradūrus kamštelį, sunaudoti nedelsiant.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Geras imuninis atsakas priklauso nuo visavertės imuninės sistemos. Gyvūno imuninė sistema gali būti

sutrikdyta dėl daugelio faktorių, įskaitant prastą sveikatą, mitybą, genetinius faktorius, gydymą tuo pačiu metu kitais vaistais ir stresą.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Galima vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vaikingumas ir laktacija:

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Nerekomenduojama naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu

veterinariniu vaistu, išskyrus Versican Plus DHPPi ir Versican Plus Pi. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas veterinarijos gydytojo kiekvienu

atveju atskirai.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Nėra duomenų apie saugumą perdozavus.

Nesuderinamumai:

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais, išskyrus 8 p. paminėtas vakcinas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Plastikinė dėžutė, kurioje yra 25 buteliukai.

Plastikinė dėžutė, kurioje yra 50 buteliukų.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiektisu rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/ Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România S.R.L.

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +4021 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Pastabos