Lithuanian
Svetainės kalbos pasirinkimas

Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) – ženklinimas - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Sudėtis: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Gamintojas: Zoetis Belgium SA

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Versican Plus Pi liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai šunims

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje dozėje (1 ml) yra:

 

 

 

liofilizate (gyvų nusilpnintų):

mažiausiai

daugiausiai

 

2 tipo šunų paragripo virusų

103,1 TCID50

105,1 TCID50;

 

skiediklyje:

 

 

 

injekcinio vandens (

Aqua ad iniectabilia

)

 

 

 

 

 

 

 

3. VAISTO FORMA

 

 

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai.

4.PAKUOTĖS DYDIS

25 x 1 dozė

50 x 1 dozė

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atskiedus sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai(2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/14/168/001

EU/2/14/168/002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTIANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas (1 liofilizato dozė)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Versican Plus Pi liofilizatas šunims

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Pi

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANTMAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas (1 ml skiediklio)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Versican Plus Pi skiediklis šunims

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Aqua ad iniectabilia

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos