Zactran (gamithromycin) – ženklinimas - QJ01FA95

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ZACTRAN 150 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms gamitromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1 ml yra 150 mg gamitromicino

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, avys ir kiaulės

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams ir avims: švirkšti po oda.

Kiaulėms: švirkšti į raumenis.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams: galvijams – 64 paros, avims – 29 paros, kiaulėms – 16 parų.

Neregistruotas naudoti patelėms laktacijos metu, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti vaikingoms patelėms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, 2 mėn. (karvėms ir telyčioms) ar 1 mėn. (avims) iki numatyto atsivedimo.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Atidarius sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (500 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ZACTRAN, 150 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms gamitromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1 ml yra 150 mg gamitromicino

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

500 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: švirkšti po oda.

Kiaulėms: švirkšti į raumenis.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams: galvijams – 64 paros, kiaulėms – 16 parų. Neregistruotas naudoti patelėms laktacijos metu, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Negalima naudoti veršingoms karvėms ir telyčioms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, 2 mėn. iki numatyto atsivedimo.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Atidarius sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

50 ml BUTELIUKAS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ZACTRAN, 150 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms gamitromicinas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

1 ml yra 150 mg gamitromicino

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c. (galvijams, avims), i.m. (kiaulėms)

5.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams: galvijams – 64 paros, avims – 29 paros, kiaulėms – 16 parų. Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Atidarius sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

100 ml, 250 ml BUTELIUKAS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ZACTRAN, 150 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms gamitromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1 ml yra 150 mg gamitromicino

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, avys, kiaulės

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

s.c. (galvijams, avims), i.m. (kiaulėms)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams: galvijams – 64 paros, avims – 29 paros, kiaulėms – 16 parų.

Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Atidarius sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

13.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prancūzija

14.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

500 ml BUTELIUKAS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ZACTRAN, 150 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms gamitromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1 ml yra 150 mg gamitromicino

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

500 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

s.c. (galvijams), i.m. (kiaulėms)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams: galvijams – 64 paros, kiaulėms – 16 parų. Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Atidarius sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

13.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prancūzija

14.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

15.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

Pastabos