Acticam (meloxicam) – Marķējuma teksts - QM01AC06

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Acticam 5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem.

Meloxicam.

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Meloksikāms 5 mg/ml.

Etanols 150 mg/ml.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml.

5.MĒRĶA SUGAS

6.INDIKĀCIJAS

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Derīgums pēc flakona atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI NORADIJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Izlietotos materiālus jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Beļģija

16.REGISTRACIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/2/08/088/004

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Acticam 5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem.

Meloxicam.

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml.

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Suņi: i.v. vai s.c.

Kaķi: s.c.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīgums pēc iepakojuma pirmās atvēršanas: 28 dienas.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus