Activyl (indoxacarb) – Marķējuma teksts - QP53AX27

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl 100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem (1,5 - 6,5 kg) Activyl 150 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem (6,6 - 10 kg) Activyl 300 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem (10,1 - 20 kg) Activyl 600 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem (20,1 - 40 kg) Activyl 900 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem (40,1 - 60 kg)

indoxacarb

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Indoksakarbs 100 mg

Indoksakarbs 150 mg

Indoksakarbs 300 mg

Indoksakarbs 600 mg

Indoksakarbs 900 mg

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 pipete

4 pipetes

6 pipetes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi 1,5 - 6,5 kg

Suņi 6,6 – 10 kg

Suņi 10,1 – 20 kg

Suņi 20,1 – 40 kg

Suņi 40,1 – 60 kg

6.INDIKĀCIJA(-S)

Blusu invāzijas ārstēšanai un kontrolei.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Līdz zāļu lietošanai, uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl 100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem (≤ 4 kg) Activyl 200 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem (> 4 kg)

Indoxacarb

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Indoksakarbs 100 mg

Indoksakarbs 200 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 pipete

4 pipetes

6 pipetes

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi ≤ 4 kg

Kaķi > 4 kg

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Uzpilināšanai uz ādas.

Lietošanai tikai uz ādas skausta pamatnē.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Līdz zāļu lietošanai uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā..

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PACIŅA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl 100 mg pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem

Activyl 150 mg pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem

Activyl 300 mg pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem

Activyl 600 mg pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem

Activyl 900 mg pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem

indoxacarb

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai uz ādas.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PACIŅA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl 100 mg pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem

Activyl 200 mg pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem

indoxacarb

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

100 mg

200 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai uz ādas.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM BLISTERS (pipetes etiķete)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl 100 mg suņiem 1,5 - 6,5 kg

Activyl 150 mg suņiem 6,6 – 10 kg

Activyl 300 mg suņiem 10,1 – 20 kg

Activyl 600 mg suņiem 20,1 – 40 kg

Activyl 900 mg suņiem 40,1 – 60 kg

indoxacarb

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International BV

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM BLISTERS (pipetes etiķete)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl 100 mg kaķiem ≤ 4 kg

Activyl 200 mg kaķiem > 4 kg

indoxacarb

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International BV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus