Activyl (indoxacarb) – Lietošanas instrukcija - QP53AX27

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Activyl šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Francija

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl 100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem Activyl 150 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem Activyl 300 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem Activyl 600 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem Activyl 900 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem indoxacarb

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

Viens ml satur 195 mg indoksakarba.

Viena Activyl pipete satur:

 

Tilpums

Indoksakarbs

 

(ml)

(mg)

Activyl ļoti maza auguma suņiem (1,5 - 6,5 kg)

0,51

Activyl maza auguma suņiem (6,6 – 10 kg)

0,77

Activyl vidēja auguma suņiem (10,1 – 20 kg)

1,54

Activyl liela auguma suņiem (20,1 – 40 kg)

3,08

Activyl ļoti liela auguma suņiem (40,1 – 60 kg)

4,62

Satur arī izopropilspirtu 354 mg/ml.

Dzidrs, bezkrāsains līdz dzeltens šķīdums.

4.INDIKĀCIJA(-S)

Blusu (Ctenocephalides felis) invāzijas ārstēšanai un kontrolei. Iedarbīgums pret jaunu blusu invāziju ilgst 4 nedēļas pēc vienreizējas zāļu lietošanas.

Blusas dažādās attīstības stadijās, kas atrodas dzīvnieka tiešajā apkārtnē, tiek nogalinātas pēc saskares ar Activyl ārstētiem dzīvniekiem.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti reti novēro īslaicīgu hipersalivāciju (pastiprinātu siekalošanos), ja dzīvnieks laiza aplikācijas vietu tūlīt pēc apstrādes. Tā nav intoksikācijas pazīme un izzūd dažās minūtēs bez ārstēšanas. Pareiza zāļu aplikācija (skatīt 9. punktu) samazina iespēju ielaizīt zāles.

Ļoti reti var novērot reakcijas aplikācijas vietā, piemēram, pārejošu niezi, eritēmu (ādas apsārtumu), alopēciju (apmatojuma izkrišanu) vai dermatītu (ādas iekaisumu). Šīs pazīmes izzūd bez ārstēšanas.

Zāļu lietošana aplikācijas vietā var radīt lokālu, īslaicīgi taukainu vai saķepušu apmatojumu. Var novērot arī blaugznas. Tas ir normāli un pazīmes izzūd pāris dienās pēc apstrādes. Šīs izmaiņas neietekmē zāļu drošumu vai iedarbīgumu.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā);

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem)

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 ārstētajiem dzīvniekiem)

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 ārstētajiem dzīvniekiem)

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Uzpilināšanai uz ādas. Tikai lietošanai uz ādas sunim.

Ieteicamā deva ir 15 mg indoksakarba/kg ķermeņa svara, kas atbilst 0,077 ml/kg ķermeņa svara. Sekojošā tabulā norādīts pipetes lielums, kas jālieto atbilstoši suņa svaram:

Suņa svars (kg)

Pipetes lielums

1,5-6,5

Activyl 100mg ļoti maza auguma suņiem

6,6-10

Activyl 150 mg maza auguma suņiem

10,1-20

Activyl 300 mg vidēja auguma suņiem

20,1-40

Activyl 600 mg liela auguma suņiem

40,1-60

Activyl 900 mg ļoti liela auguma suņiem

> 60

Jālieto atbilstoša pipešu kombinācija

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Atvērt paciņu un izņemt pipeti.

1. solis:

Suni novietot tā, lai būtu ērtāk aplicēt zāles. Turēt pipeti vertikāli virzienā prom no savas sejas. Nolauzt pipetes galu lokot to turp un atpakaļ. .

2. solis:

Starp lāpstiņām pašķirt apmatojumu līdz redzama āda. Novietot pipetes galu pret ādu. Cieši saspiest pipeti un izspiest visu pipetes saturu tieši uz ādas.

Lielākiem suņiem visu pipetes saturu sadalīt vienmērīgi 2-4 punktos visas muguras garumā no pleciem līdz astes pamatnei. Izvairīties no pārāk liela zāļu daudzuma aplicēšanas vienā vietā, lai zāles nenotecētu.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra..

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kartona iepakojuma, folijas paciņas vai pipetes pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: Nav.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šīs zāles nedrīkst lietot suņiem jaunākiem par 8 nedēļām, jo šādiem suņiem nav noteikts šo zāļu lietošanas drošums.

Šīs zāles nedrīkst lietot suņiem, kas vieglāki par 1,5 kg, jo šādiem suņiem nav noteikts šo zāļu lietošanas drošums.

Pārliecinieties, ka izvēlētā deva (pipete) atbilst ārstējamā suņa svaram (skatīt 8. punktu).

Lietot zāles tikai uz ādas virmas un uz nebojātas ādas.Lietot zāles tādā vietā, kur suns nevar tās nolaizīt, un nodrošināt, lai dzīvnieki nelaiza viens otru tūlīt pēc apstrādes. Ārstētie dzīvnieki jātur atsevišķi, līdz apstrādātā vieta ir nožuvusi.

Zāles paredzētas tikai ārējai lokālai lietošanai. Nelietot iekšķīgi vai kādā citā ievadīšanas veidā. Jāuzmanās, lai izvairītos no zāļu saskares ar suņa acīm.

Zāles saglabā iedarbību pēc mazgāšanas ar šampūnu, ūdens peldes (peldēšana, mazgāšana) un saules ietekmes. Tomēr suņiem nedrīkst ļaut peldēties vai mazgāt tos ar šampūnu 48 stundas pēc apstrādes.

Visi suņi saimniecībā jāārstē ar atbilstošām pretblusu zālēm.

Ieteicama piemērota dzīvnieka apkārtējās vides apstrāde ar papildu ķīmiskām vai fizikālām metodēm.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Līdz zāļu lietošanai, uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā.

Neēst, nedzert vai nesmēķēt veterināro zāļu lietošanas laikā.

Iepakojums ir drošs bērniem. Uzglabāt zāles iepakojumā līdz lietošanai, lai novērstu bērnu tiešu piekļūšanu zālēm. Izlietotās pipetes nekavējoties jāiznīcina.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret indoksakarbu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Dažiem cilvēkiem pēc darbošanās ar zālēm, ir novērotas lokālas un/vai sistēmiskas reakcijas. Lai izvairītos no šīm blakusparādībām:

lietot zāles labi vēdinātā telpā/vidē;

nestrādāt ar nesen ārstētiem dzīvniekiem, pirms aplikācijas vieta nav nožuvusi;

ārstēšanas dienā bērni nedrīkst darboties ar ārstētajiem dzīvniekiem, un dzīvnieki nedrīkst gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem;

uzreiz pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas un nekavējoties noskalot ar ziepēm un ūdeni zāles, kas nonākušas saskarē ar ādu.

izvairīties no saskares ar acīm, jo zāles var izraisīt acu iekaisumu. Ja zāles nejauši nokļūst acīs, tās lēni un uzmanīgi jāskalo ar ūdeni.

Ja parādās simptomi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Šīs zāles ir viegli uzliesmojošas. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atvērtas liesmas vai citiem uzliesmošanas avotiem.

Grūsnība un auglība:

Nelietot kucēm grūsnības laikā un vaislas suņiem.

Laktācija:

Nelietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Klīniskos pētījumos Activyl tika lietots vienlaicīgi ar deltametrīna kakla siksnām, kuras saturēja līdz pat 4 % deltametrīna, un saistītas blakusparādības netika konstatētas.

Konsultējieties ar veterinārārstu, ja plānojat lietot zāles suņiem ar citiem vielām vai zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Activyl nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Kartona kaste ar 1, 4 vai 6 maisiņiem; katrs maisiņš satur vienu vienas devas pipeti.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM NV

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България

Magyarország

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

Malta

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 27

Danmark

Nederland

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 100

Deutschland

Norge

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti

Österreich

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα

Polska

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Portugal

Angel Guimerá 179-181,

VIRBAC DE PORTUGAL,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

LABORATÓRIOS LDA,

infocliente@virbac.es

R.do Centro Empresarial,

 

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France

România

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

Slovenija

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Frakkland,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL,

Via Ettore Bugatti, 15,

IT-20142 Milano ,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Κύπρος

VIRBAC HELLAS A.E.,

Slovenská republika

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Francúzsko,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Ranska/Frankrike,

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Sverige

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija

United Kingdom

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP - UK,

76505 Saue/Harjumaa ,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva

Hrvatska

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Activyl šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl 100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem Activyl 200 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem indoxacarb

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

Viens ml satur 195 mg indoksakarba.

Viena Activyl pipete satur:

 

Tilpums

Indoksakarbs

 

(ml)

(mg)

Activyl maza auguma kaķiem (≤ 4 kg)

0,51

Activyl liela auguma kaķiem (> 4 kg)

1,03

Satur arī izopropilspirtu 354 mg/ml.

Dzidrs, bezkrāsains līdz dzeltens šķīdums.

4.INDIKĀCIJA(AS)

Blusu (Ctenocephalides felis) invāzijas ārstēšanai un kontrolei. Iedarbīgums pret jaunu blusu invāziju ilgst 4 nedēļas pēc vienreizējas lietošanas.

Zāles var lietot kā blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna daļu.

Blusas dažādās attīstības stadijās, kas atrodas dzīvnieka tiešajā apkārtnē, tiek nogalinātas pēc saskares ar Activyl ārstētiem dzīvniekiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Reti var novērot neiroloģiskas pazīmes, piem., koordinācijas traucējumi, tremors (trīce), ataksija (kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi), krampji, midriāze (zīlītes paplašināšanās) un redzes traucējumi. Citas reti novērotas pazīmes kaķiem ietver emēzi (vemšanu), vai ļoti reti anoreksiju (apetītes zudumu), letarģiju (miegainumu), hiperaktivitāti un gaudošanu. Visas pazīmes parasti ir atgriezeniskas un izzūd pēc atbilstošas terapijas uzsākšanas.

Ļoti reti novēro īslaicīgu hipersalivāciju (pastiprināta siekalošanās), ja kaķis laiza aplikācijas vietu tūlīt pēc apstrādes. Tā nav intoksikācijas pazīme un izzūd dažās minūtēs bez ārstēšanas. Pareiza zāļu aplicēšana (skatīt 9.punktu) samazina iespēju tās ielaizīt .

Retos gadīumos var novērot reakcijas aplikācijas vietā, piemēram, pārejošu niezi, eritēmu (apsārtumu), alopēciju (apmatojuma izkrišanu) vai dermatītu (ādas iekaisumu). Šīs pazīmes izzūd bez ārstēšanas.

Zāļu lietošana aplikācijas vietā var radīt lokālu, īslaicīgi taukainu vai saķepušu apmatojumu. Var novērot arī blaugznas. Tas ir normāli un pazīmes izzūd pāris dienās pēc apstrādes. Šīs izmaiņas neietekmē zāļu drošumu vai iedarbīgumu.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā);

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 ārstētajiem dzīvniekiem);

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 ārstētajiem dzīvniekiem);

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Uzpilināšanai uz ādas. Tikai lietošanai uz ādas kaķim.

Ieteicamā deva ir 25 mg indoksakarba/kg ķermeņa svara, kas atbilst 0,128 ml/kg ķermeņa svara. Sekojošā tabulā norādīts pipetes lielums, kas jālieto atbilstoši kaķa svaram:

Kaķa svars (kg)

Pipetes lielums

≤ 4

Activyl 100 mg maza auguma kaķiem

> 4

Activyl 200 mg liela auguma kaķiem

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Atvērt paciņu un izņemt pipeti.

1. solis: Kaķi novietot tā, lai būtu ērtāk aplicēt zāles. Turēt pipeti vertikāli virzienā prom no savas sejas. Nolauzt pipetes galu, lokot to turp un atpakaļ..

2. solis: Skausta pamatnē, vietā kuru kaķis nevar nolaizīt, pašķirt apmatojumu līdz redzama āda. Novietot pipetes galu pret ādu. Cieši saspiest pipeti un izspiest visu pipetes saturu tieši uz ādas.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaši uzglabāšanas temperatūra. Uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kartona iepakojuma, folijas paciņas vai pipetes pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Šo zāļu lietošanas drošums nav noteikts kaķiem jaunākiem par 8 nedēļām. Šo zāļu lietošanas drošums nav noteikts kaķiem, kas vieglāki par 0,6 kg.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Pārliecinieties, ka izvēlētā deva (pipete) atbilst ārstējamā kaķa svaram (skatīt 8. punktu).

Lietot zāles tikai uz ādas virmas un uz nebojātas ādas. Lietot zāles tādā vietā, kur kaķis nevar tās nolaizīt, un nodrošināt, lai dzīvnieki nelaiza viens otru tūlīt pēc apstrādes. Ārstētie dzīvnieki jātur atsevišķi, līdz apstrādāta vieta ir nožuvusi.

Zāles paredzētas tikai ārējai lokālai lietošanai. Nelietot iekšķīgi vai kādā citā ievadīšanas veidā. Jāuzmanās, lai izvairītos no zāļu saskares ar kaķa acīm.

Zāles saglabā iedarbību pēc mazgāšanas ar šampūnu, ūdens peldes (peldēšana, mazgāšana) un saules ietekmes. Tomēr kaķiem nedrīkst ļaut peldēties vai mazgāt tos ar šampūnu 48 stundas pēc apstrādes.

Visi kaķi saimniecībā jāārstē ar atbilstošām pretblusu zālēm.

Ieteicama piemērota dzīvnieka apkārtējās vides apstrāde ar papildu ķīmiskām vai fizikālām metodēm.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēropersonai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Līdz zāļu lietošanai, uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā.

Neēst, nedzert vai nesmēķēt veterināro zāļu lietošanas laikā.

Iepakojums ir drošs bērniem. Uzglabāt zāles iepakojumā līdz lietošanai, lai novērstu bērnu tiešu piekļūšanu zālēm. Izlietotās pipetes nekavējoties jāiznīcina.

Personām ar pastiprinātu jutību pret indoksakarbu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Dažiem cilvēkiem pēc darbošanās ar zālēm, ir novērotas lokālas un/vai sistēmiskas reakcijas. Lai izvairītos no šīm blakusparādībām:

lietot zāles labi vēdinātā telpā/vidē;

nestrādāt ar nesen ārstētiem dzīvniekiem, pirms aplikācijas vieta nav nožuvusi;

ārstēšanas dienā bērni nedrīkst darboties ar ārstētajiem dzīvniekiem, un dzīvnieki nedrīkst gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem;

uzreiz pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas un nekavējoties noskalot ar ziepēm un ūdeni zāles, kas nonākušas saskarē ar ādu.

izvairīties no saskares ar acīm, jo zāles var izraisīt acu iekaisumu. Ja zāles nejauši nokļūst acīs, tās lēni un uzmanīgi jāskalo ar ūdeni.

Ja parādās simptomi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Šīs zāles ir viegli uzliesmojošas. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atvērtas liesmas vai citiem uzliesmošanas avotiem.

Grūsnība un auglība:

Nelietot kaķenēm grūsnības laikā un vaislas kaķiem.

Laktācija:

Nelietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Konsultējieties ar veterinārārstu, ja plānojat lietot zāles suņiem ar citām vielām vai zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Activyl nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15. CITA INFORMĀCIJA

Kartona kaste ar 1, 4 vai 6 maisiņiem; katrs maisiņš satur vienu vienas devas pipeti.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM NV,

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България

Magyarország

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

Malta

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Nederland

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland

Norge

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti

Österreich

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα

Polska

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens - GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Portugal

Angel Guimerá 179-181,

VIRBAC DE PORTUGAL,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

LABORATÓRIOS LDA,

infocliente@virbac.es

R.do Centro Empresarial ,

 

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France

România

VIRBAC France,

VIRBAC

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

Slovenija

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

Slovenská republika

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Suomi/Finland

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens - GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija

United Kingdom

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP - UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva

Hrvatska

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Komentārus