Aftovaxpur DOE (Maximum three of the following purified,...) – Marķējuma teksts - QI02AA04

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Aftovaxpur DOE
ATĶ: QI02AA04
Viela: Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A
Ražotājs: Merial

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

AFTOVAXPUR DOE emulsija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Inaktivēts mutes un nagu sērgas antigēns, viens celms satur vismaz 6 liellopu PD50

3.ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 devas

25 devas

50 devas

100 devas

150 devas

10 x10 devas

10 x 25 devas

10 x 50 devas

10 x 100 devas

10 x 150 devas

5.MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas

6.INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Liellopi un aitas: subkutānai lietošanai.

Cūkas: intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama – pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C – 8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Veterināro zāļu ražošana, ievešana, izplatīšana un/vai lietošana var būt aizliegta dalībvalstī, visā vai daļā tās teritorijas; sīkāka informācija ir atrodama iepakojumam pievienotajā lietošanas instrukcijā.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merial

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/13/153/001-850

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Polipropilēna pudele

Pudele ar 50, 100 un 150 devām

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

AFTOVAXPUR DOE emulsija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Inaktivēts mutes un nagu sērgas antigēns, viens celms satur vismaz 6 liellopu PD50

3.ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 devas

100 devas

150 devas

5.MĒRĶA SUGAS

Liellopi

Aitas

Cūkas

6.INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Liellopi un aitas: s.c. Cūkas: i.m.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama – pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C – 8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merial

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/13/153/001-850

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Polipropilēna pudele

Pudele ar 10 vai 25 devām

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

AFTOVAXPUR DOE emulsija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Celms satur FMD antigēnu ≥ 6 liellopu PD50

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 devas

25 devas

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Liellopi, aitas: s.c

Cūkas: i.m.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus