BTVPUR AlSap 1 (bluetongue-virus serotype-1 antigen) – Marķējuma teksts - QI04AA02

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste ar 1 x 10 ml pudeli

Kaste ar 1 x 50 ml pudeli

Kaste ar 10 x 50 ml pudelēm

Kaste ar 1 x 100 ml pudeli

Kaste ar 10 x 100 ml pudelēm

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR ALSap 1 suspensija injekcijām aitām un liellopiem

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

Katra 1 ml vakcīnas deva satur:

 

 

Inaktivēts BTV1 ......................................................................................................

≥ 1,9 log10 pikseļi*

Alumīnija hidroksīds, Saponīns līdz 1 devai (*)

 

 

(*) Skatīt lietošanas instrukciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

 

 

1 pudele ar 10 devām (1 x 10 ml)

 

 

1 pudele ar 50 devām (1 x 50 ml)

 

 

 

 

 

 

10 pudeles ar 50 devām (10 x 50

ml)

 

 

 

 

1 pudele ar 100 devām (1 x 100 ml)

 

 

 

 

 

10 pudeles ar 100 devām (10 x 100

 

 

 

 

ml)

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

Aitas un liellopi

 

 

 

 

6.

INDIKĀCIJAS

 

 

 

 

7.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

 

Subkutānai injekcijai

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas: izlietot nekavējoties

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu .

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/10/112/005

EU/2/10/112/003

EU/2/10/112/004

EU/2/10/112/001

EU/2/10/112/002

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pudele ar 10 un 50 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 1 suspensija injekcijām aitām un liellopiem

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Inaktivēts BTV 1 .......................................................................................................

≥ 1,9 log10 pikseļi

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 devas (10 ml)

50 devas (50 ml)

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

SC

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

6.SĒRIJAS NUMURS

Sēr {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas: izlietot nekavējoties

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele ar 100 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 1 suspensija injekcijām aitām un liellopiem

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS UN DAUDZUMS

Katra 1 ml vakcīnas deva satur Zilās mēles vīrusa

 

Inaktivētu BTV 1.......................................................................................................

≥ 1,9 log10 pikseļi

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 devas (100 ml)

5.MĒRĶA SUGAS

Aitas un liellopi

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

SC

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas: izlietot nekavējoties

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu .

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/10/112/001

EU/2/10/112/002

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

Komentārus