BTVPUR AlSap 2-4 (bluetongue-virus serotype-2 antigen...) – Marķējuma teksts - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: BTVPUR AlSap 2-4
ATĶ: QI04AA02
Viela: bluetongue-virus serotype-2 antigen / bluetongue-virus serotype-4 antigen
Ražotājs: Mérial

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste ar 1 x 10 ml pudeli

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 2-4 suspensija injekcijām aitām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

Katra 1 ml vakcīnas deva satur:

6.8–9.5 CCID50*

 

BTV 2 antigēns ..............................................................................................................

 

BTV 4 antigēns ..............................................................................................................

7.1–8.5 CCID50*

 

Alumīnija hidroksīds, Saponīns, līdz 1 devai*

 

 

*Skatīt lietošanas instrukciju

 

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām

 

 

 

 

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

 

 

10 devu (10 ml)

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

 

 

 

 

 

Aitas

 

 

 

6.INDIKĀCIJAS

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Subkutānai injekcijai.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/10/108/005

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste ar 1 pudeli (1x50 ml), vai ar 10 pudelēm (10x50 ml), vai ar 1 pudeli (1x100 ml), vai ar 10 pudelēm (10x100 ml)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 2-4 suspensija injekcijām aitām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

Katra 1 ml vakcīnas deva satur:

6.8–9.5 CCID50*

 

BTV 2 antigēns ..............................................................................................................

 

BTV 4 antigēns ..............................................................................................................

7.1–8.5 CCID50*

 

Alumīnija hidroksīds, Saponīns, līdz 1 devai*

 

 

*Skatīt lietošanas instrukciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

 

 

50 devas (50 ml)

 

 

10 pudeles ar 50 devām (10 x 50 ml)

 

 

 

 

100 devas (100 ml)

 

 

 

 

 

10 pudeles ar 100

devām (10 x 100 ml)

 

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitas

 

 

 

 

 

 

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Subkutāna injekcija.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2° - 8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/10/108/003 (1 pudele ar 50 ml)

EU/2/10/108/004 (10 pudeles ar 50 ml)

EU/2/10/108/001 (1 pudele ar 100 ml)

EU/2/10/108/002 (10 pudeles ar100 ml)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele ar 10 vai 50 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 2-4 suspensija injekcijām aitām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

BTV 2 antigēns

......................................................................................................... 6.8–9.5

CCID50/ml,

BTV 4 antigēns .........................................................................................................

7 .1–8.5

CCID50/ml.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 devas (10 ml)

50 devas (50 ml)

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

s.c.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele ar 100 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 2-4 suspensija injekcijām aitām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

 

Katra 1 ml vakcīnas deva satur:

6.8–9.5 CCID50,

 

BTV 2 antigēns ...............................................................................................................

 

BTV 4 antigēns ...............................................................................................................

7.1–8.5 CCID50.

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām

 

 

 

 

4.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

 

 

100 devas (100 ml)

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

 

 

 

 

 

Aitas

 

 

 

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS VEIDS(I)

s.c.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2° - 8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/10/108/001 (1 pudele ar 100 ml)

EU/2/10/108/002 (10 pudeles ar 100 ml)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Komentārus