BTVPUR Alsap 8 (bluetongue virus serotype 8 antigen) – Marķējuma teksts - QI02AA08

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste ar 1 x 10 ml pudeli

Kaste ar 1 x 50 ml pudeli

Kaste ar 10 x 50 ml pudelēm

Kaste ar 1 x 100 ml pudeli

Kaste ar 10 x 100 ml pudelēm

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 8 suspensija injekcijām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

 

Katra 1 ml vakcīnas deva satur: BTV 8 antigēns ......................................................

≥ 2,1 log10 pikseļi*

Alumīnija hidroksīds, Saponīns, līdz 1 devai (*)

 

(*) Skatīt lietošanas instrukciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

 

 

1 pudele ar 10 devām (1 x 10 ml)

 

 

1 pudele ar 50 devām (1 x 50 ml)

 

 

 

 

 

 

10 pudeles ar 50 devām (10 x 50

ml)

 

 

 

 

1 pudele ar 100 devām (1 x 100 ml)

 

 

 

 

 

10 pudeles ar 100 devām (10 x 100

 

 

 

 

ml)

 

 

 

 

5.

MĒRĶA SUGAS

 

 

Aitas un liellopi

 

 

 

 

6.

INDIKĀCIJA(S)

 

 

 

 

7.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

 

Subkutāna injekcija.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: nekavējoties pēc atvēršanas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C-8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/09/094/001

EU/2/09/094/002

EU/2/09/094/003

EU/2/09/094/004

EU/2/09/094/005

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pudele ar 10 un 50 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 8 suspensija injekcijām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

BTV 8 antigēns.............................................................................................................

≥ 2,1 log10 pikseļi

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 devas (10 ml)

50 devas (50 ml)

4.IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

SC

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot nekavējoties.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele ar 100 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BTVPUR AlSap 8 suspensija injekcijām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra 1 ml vakcīnas deva satur Zilās mēles vīrusa serotipa 8 antigēns........................

≥ 2,1 log10 pikseļi

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 devas (100 ml)

5.MĒRĶA SUGAS

Aitas un liellopi

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

SC

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz{mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C-8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.>

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/09/094/001

EU/2/09/094/002

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

Komentārus