Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Marķējuma teksts - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Bluevac BTV8
ATĶ: QI04AA02
Viela: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Ražotājs: CZ Veterinaria S.A.

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārbiņa (52 ml, 100 ml, 252 ml)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BLUEVAC BTV8 suspensija injekcijām liellopiem un aitām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens vakcīnas ml satur:

BTV8 antigēnu 106.5 CCID50

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

52 ml

100 ml

252 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Aitas un liellopi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai injekcijai.

Pirms lietošanas kārtīgi saskaliniet flakonu.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

11/22

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju .

13.VĀRDI “LIETOŠANAI TIKAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMS

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CZ Veterinaria, S.A.

P.O. Box 16

36400 Porrińo

SPĀNIJA

12/22

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/11/122/001 52 ml flakons

EU/2/11/122/002 100 ml flakons

EU/2/11/122/003 252 ml flakons

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

13/22

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ IEPAKOJUMA 100 ml un 252 ml flakons

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BLUEVAC BTV8 suspensija injekcijām liellopiem un aitām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

BTV8 antigēnu ..........

106.5 CCID50/ml

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml flakons

252 ml flakons

5.MĒRĶA SUGAS

Aitas un liellopi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

s.c.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

14/22

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI TIKAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMS

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CZ Veterinaria, S.A.

P.O. Box 16

36400 Porrińo

SPĀNIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

15/22

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 52 ml flakons

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BLUEVAC BTV8 suspensija injekcijām liellopiem un aitām

2.AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

BTV8 antigēnu ............

106.5 CCID50/ml

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

52 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS

s.c.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

16/22

Komentārus