Bovela (modified live bovine viral diarrhoea...) – Marķējuma teksts - QI02AD02

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Bovela
ATĶ: QI02AD02
Viela: modified live bovine viral diarrhoea virus type 1, non-cytopathic parent strain KE-9 and modified live bovine viral diarrhoea virus type 2, non-cytopathic parent strain NY-93
Ražotājs: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte: 5 devas, 10 devas, 25 devas, 50 devas liofilizāta un 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

šķīdinātāja

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bovela liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (2 ml) satur:

1.tipa govju virusālās diarejas vīrusu,

2.tipa govju virusālās diarejas vīrusu,

3.ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai

4.IEPAKOJUMA IZMĒRI

5 devas (10 ml)

10 devas (20 ml)

25 devas (50 ml)

50 devas (100 ml)

4 x 5 devas (10 ml)

4 x 10 devas (20 ml)

4 x 25 devas (50 ml)

4 x 50 devas (100 ml)

6 x 5 devas(10 ml)

6 x 10 devas (20 ml)

6 x 25 devas (50 ml)

6 x 50 devas (100 ml)

10 x 5 devas (10 ml)

10 x 10 devas (20 ml)

10 x 25 devas (50 ml)

10 x 50 devas (100 ml)

5.MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

6.INDIKĀCIJA

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 8 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonus ārējā kartona iepakojumā.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VĀCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/14/176/001 5 devas un 10 ml

EU/2/14/176/002 5 devas un 10 ml (4 x)

EU/2/14/176/003 5 devas un 10 ml (6 x)

EU/2/14/176/004 5 devas un 10 ml (10 x)

Kommentar [BIV2]: Original wording should be kept for compliance with QRD

EU/2/14/176/005 10 devas un 20 ml EU/2/14/176/006 10 devas un 20 ml (4 x) EU/2/14/176/007 10 devas un 20 ml (6 x) EU/2/14/176/008 10 devas un 20 ml (10 x) EU/2/14/176/009 25 devas un 50 ml EU/2/14/176/010 25 devas un 50 ml (4 x) EU/2/14/176/011 25 devas un50 ml (6 x) EU/2/14/176/012 25 devas un 50 ml (10 x) EU/2/14/176/013 50 devas un 100 ml EU/2/14/176/014 50 devas un 100 ml (4 x) EU/2/14/176/015 50 devas un 100 ml (6 x) EU/2/14/176/016 50 devas un 100 ml (10 x)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Liofilizāta flakoni: 50 devas

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bovela liofilizāts suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra deva (2 ml) satur:

1.tipa govju virusālās diarejas vīrusu

2.tipa govju virusālās diarejas vīrusu

3.ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 devas (100 ml)

5.MĒRĶA SUGAS

Liellopi

6.INDIKĀCIJA

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

i.m.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 8 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonus ārējā kartona iepakojumā.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VĀCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/14/176/013 50 devas

EU/2/14/176/014 4 x 50 devas

EU/2/14/176/015 6 x 50 devas

EU/2/14/176/016 10 x 50 devas

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

Kommentar [BIV3]: Original wording should be kept for compliance with QRD.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Liofilizāta flakoni: 5 devas, 10 devas un 25 devas

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bovela liofilizāts suspensijas injekcijām pagatavošanai liellopiem

2.AKTĪVO VIELU DAUDZUMS

Katra deva (2 ml) satur: dzīvu BVDV-1 un BVDV-2

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 devas (10 ml)

10 devas (20 ml)

25 devas (50 ml)

4.LIETOŠANAS VEIDS

i.m.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 8 stundu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Šķīdinātāja pudeles: 10 ml, 20 ml, 50 ml un 100 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bovela šķīdinātājs

2.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

3.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

4.UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Uzglabāt pudeli ārējā kartona iepakojumā.

5.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

6.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

7.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus