Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – Marķējuma teksts - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Broadline
ATĶ: QP54AASY
Viela: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Ražotājs: Merial

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTE, iepakojuma izmēri 1, 3, 4, 6 vai 15 aplikatori.

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BROADLINE šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem < 2,5 kg BROADLINE šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem 2,5-7,5 kg

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Fipronil

24,9 mg

(S)-methoprene

30,0 mg

Eprinomectin

1,20 mg

Praziquantel

24,9mg

 

 

 

 

Fipronil

74,7 mg

(S)-methoprene

90,0 mg

 

Eprinomectin

3,60 mg

 

Praziquantel

74,7mg

 

 

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

0,3 ml

3 x 0,3 ml

4 x 0,3 ml

15 x 0,3 ml

0.9 ml

3 x 0,9 ml

4 x 0,9 ml

6 x 0,9 ml

15 x 0,9ml

5.MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lokālai lietošanai.

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Aplikatoru uzglabāt blisterī.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “ UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL,

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/13/157/001 0,3 ml

EU/2/13/157/002 3 x 0,3 ml

EU/2/13/157/003 4 x 0,3 ml

EU/2/13/157/008 15 x 0,3 ml

EU/2/13/157/004 0,9 ml

EU/2/13/157/005 3 x 0,9 ml

EU/2/13/157/006 4 x 0,9 ml

EU/2/13/157/007 6 x 0,9 ml

EU/2/13/157/009 15 x 0,9 ml

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Aplikators

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BROADLINE

2.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

0,3 ml

0,9 ml

3.IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

4.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav noteikts.

5.SĒRIJAS NUMURS

Lot

6.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisteris

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BROADLINE šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem < 2,5 kg

BROADLINE šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem 2,5-7,5 kg

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus