Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Marķējuma teksts - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Canigen L4
ATĶ: QI07AB01
Viela: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Ražotājs: Intervet International B.V.

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTE

Plastmasas kaste ar 10 vai 50 flakoniem pa 1 ml

Kartona kaste ar 1 flakonu pa 10 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Canigen L4 suspensija injekcijām suņiem

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

10x 1 ml (1 deva)

50x 1 ml (1 deva)

1x 10 ml (10 devas)

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/15/183/001-10 flakoni (1 ml)

EU/2/15/183/002-50 flakoni (1 ml)

EU/2/15/183/003-1 flakons (10 ml)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMS

1 ml un 10 ml flakons

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Canigen L4

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Izlasiet lietošanas instrukciju.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 ml (1 deva)

10 ml (10 devas)

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

s.c.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 10 stundu laikā. (Attiecas tikai uz 10 ml flakoniem.)

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus