Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Marķējuma teksts - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Cardalis
ATĶ: QC09BA07
Viela: benazepril hydrochloride /spironolactone
Ražotājs: Ceva Santé Animale

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba ar 1 flakonu ar 30 tabletēm

Kartona kārba ar 1 flakonu ar 90 tabletēm

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cardalis 2,5 mg/20 mg košļājamās tabletes suņiem

Cardalis 5 mg/40 mg košļājamās tabletes suņiem

Cardalis 10 mg/80 mg košļājamās tabletes suņiem

benazepril HCl/spironolactone

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

benazeprila HCl 2,5 mg, spironolaktons 20 mg benazeprila HCl 5 mg, spironolaktons 40 mg benazeprila HCl 10 mg, spironolaktons 80 mg

3.ZĀĻU FORMA

Košļājamās tabletes.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 tabletes

90 tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU , JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI ’’UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ’’

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (I)

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tabletes 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tabletes 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tabletes 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tabletes 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tabletes 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tabletes 10 mg/80 mg)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons ar 30 tabletēm

Flakons ar 90 tabletēm

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cardalis 2,5 mg/20 mg košļājamās tabletes suņiem

Cardalis 5 mg/40 mg košļājamās tabletes suņiem

Cardalis 10 mg/80 mg košļājamās tabletes suņiem

benazepril HCl/spironolactone

2.AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

benazeprili HCl 2,5 mg, spironolactonum 20 mg benazeprili HCl 5 mg, spironolactonum 40 mg benazeprili HCl 10 mg, spironolactonum 80 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

30 tabletes

90 tabletes

4.LIETOŠANAS VEIDS (-I)

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS (-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/year}

8.VĀRDI ‘’LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM’’

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus