Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Marķējuma teksts - QN05CM18

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārba

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Dexdomitor 0,1 mg/ml šķīdums injekcijām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur:

0,1 mg deksmedetomidīna hidrohlorīda, kas atbilst 0,08 mg deksmedetomidīna.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

15 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Suņi: intravenozai vai intramuskulārai lietošanai.

Kaķi: intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā, uzglabājot 25 C.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/02/033/003

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS/MULTIPAKA

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Dexdomitor 0,1 mg/ml šķīdums injekcijām

2.AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

0,1 mg/ml deksmedetomidīna hidrohlorīda

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

15 ml

10 × 15 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

Suņi: i.m., i.v.

Kaķi: i.m.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārba

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Dexdomitor 0,5 mg/ml šķīdums injekcijām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur:

0,5 mg deksmedetomidīna hidrohlorīda, kas atbilst 0,42 mg deksmedetomidīna

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Suņi: intravenozai vai intramuskulārai lietošanai

Kaķi: intramuskulārai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā, uzglabājot 25 ºC.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/02/033/001-002

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS /MULTIPAKA

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Dexdomitor 0,5 mg/ml šķīdums injekcijām

2.AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

0,5 mg/ml deksmedetomidīna hidrohlorīda

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml, 10 x 10 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

Suņi: intravenozai vai intramuskulārai lietošanai

Kaķi: intramuskulārai lietošanai

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus