Equilis Prequenza Te (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – Zāļu apraksts - QI05AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Equilis Prequenza Te
ATĶ: QI05AL01
Viela: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93, tetanus toxoid
Ražotājs: Intervet International BV

Raksts satur

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Equilis Prequenza Te suspensija injekcijām zirgiem

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 1 ml deva satur:

 

 

Aktīvās vielas:

 

 

Zirgu gripas vīrusa celmi:

 

AV1

A/equine-2/South Africa/4/03

A/equine-2/Newmarket/2/93

AV

Tetānusa toksoīds

40Lf2

1Antigēnās vienības

2Flokulācijas ekvivalenti; kas atbilst ≥ 30 SV/ml jūrascūciņu seruma Ph.Eur. potences testā.

Adjuvanti:

 

Attīrīts saponīns

375 mikrogrami

Holesterols

125 mikrogrami

Fosfatidilholīns

62,5 mikrogrami

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Caurspīdīga, opalescenta suspensija injekcijām

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Mērķa sugas

Zirgi

4.2Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Zirgu aktīvai imunizācijai no 6 mēnešu vecuma pret zirgu gripu, lai pēc inficēšanās samazinātu klīniskos simptomus un vīrusa izdalīšanos, un aktīvai imunizācijai pret tetānusu, lai novērstu mirstību.

Imunitāte pret gripu:

 

Imunitātes sākums:

2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas kursa.

Imunitātes ilgums:

5 mēneši pēc primārās vakcinācijas kursa;

 

12 mēneši pēc pirmās revakcinācijas.

Imunitāte pret tetānusu:

 

Imunitātes sākums:

2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas kursa.

Imunitātes ilgums:

17 mēneši pēc primārās vakcinācijas kursa;

 

24 mēneši pēc pirmās revakcinācijas.

4.3Kontrindikācijas

Nav.

4.4Īpaši brīdinājumi

Tā kā iespējama maternālo antivielu interference, kumeļus nedrīkst vakcinēt līdz 6 mēnešu vecumam, it īpaši, ja ķēves ir bijušas revakcinētas pēdējo divu grūsnības mēnešu laikā.

4.5Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav noteikti.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura izmanto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt ārstam lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu.

4.6Iespējamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Injekcijas vietā var novērot difūzu, cietu vai mīkstu pietūkumu (maks. 5 cm diametrā), kas regresē 2 dienu laikā. Ļoti retos gadījumos var novērot lokālu reakciju, kas pārsniedz 5 cm un var saglabāties ilgāk nekā 2 dienas. Reti var novērot sāpes injekcijas vietā, kas var izraisīt pārejošu funkcionālo diskomfortu (stīvumu). Ļoti retos gadījumos var novērot drudzi, dažreiz kopā ar letarģiju un apātiju, 1 dienu, ārkārtējos apstākļos līdz pat 3 dienām.

4.7Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pieejami dati par šīs vakcīnas drošuma un iedarbīgumu, kuri norāda, ka šo vakcīnu var lietot vienā dienā, bet nesajaucot kopā ar Tetanus-Serum no „Intervet” (skatīt 4.9. apakšpunktu).

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad tā tiek lietota ar citām veterinārajām zālēm, izņemot iepriekš minēto produktu. Lēmumu par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

4.9Devas un lietošanas veids

Intramuskulārai ievadīšanai.

Vakcinācijas grafiks:

Primārās vakcinācijas kurss

Ievada vienu devu (1 ml) ar intramuskulāru injekciju pēc šāda grafika:

• Primārās vakcinācijas kurss: pirmā injekcija no 6 mēnešu vecuma, otrā injekcija pēc 4 nedēļām.

Revakcinācija

Gripai:

Ieteicams, ka viena uzturošā deva tiek lietota tikai tiem zirgiem, kas jau saņēmuši primāro vakcinācijas kursu, izmantojot vakcīnas, kuras satur tā paša tipa zirgu gripas vīrusus, kas ir iekļauti šajā vakcīnā. Primārās vakcinācijas kurss ir nepieciešams zirgiem, kas nav atbilstoši vakcinēti.

Pirmā revakcinācija (trešā deva) tiek veikta 5 mēnešus pēc primārās vakcinācijas kursa. Šī revakcinācijas rezultātā imunitāte pret zirgu gripu ilgst vismaz 12 mēnešus.

Otrā revakcinācija tiek veikta pēc 12 mēnešiem pēc pirmās revakcinācijas.

Lai uzturētu imunitāti pret gripu (skatīt shēmu) ,alternatīvai lietošanai ieteicams ar 12 mēnešu intervālu lietot piemērotu vakcīnu pret zirgu gripu, kas satur A/equine-2/South Africa/4/03 un A/equine-2/Newmarket/2/93.

Tetānusam:

Pirmā revakcinācija tiek veikta, ne vēlāk kā pēc 17 mēnešiem pēc primārās vakcinācijas kursa. Pēc tam ieteicams maksimālais intervāls ir divi gadi (skatīt shēmu).

V1

V2

V3

V4

V5

V6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 mēneši

Prequenza

Prequenza Prequenza

 

Prequenza Te

 

Prequenza

 

Prequenza Te

Te

Te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaugstināta infekcijas riska vai nepietiekoša pirmpiena saņemšanas gadījumā var tikt veikta papildus iesākuma injekcija 4 mēnešu vecumā, tālāk turpinot pilnu vakcinācijas programmu (Primārās vakcinācijas kurss 6 mēnešu vecumā un pēc 4 nedēļām).

Vienlaicīga aktīvā un pasīvā imunizācija (neatliekamā vakcinācija)

Vakcīna var tikt lietota kopā ar Tetanus-Serum no „Intervet” ievainotu zirgu ārstēšanai, kuri nav bijuši imunizēti pret tetānusu. Šajā gadījumā pamatvakcinācijas pirmo devu (V1) var veikt vienlaicīgi ar piemērotu Tetanus-Serum no „Intervet” profilaktisko devu citā injekcijas vietā, lietojot citas šļirces un adatas. Tas dos pasīvo aizsardzību pret tetānusu vismaz 21 dienas pēc vienlaicīgas ievadīšanas. Otrā vakcīnas deva (V2) jāievada pēc 4 nedēļām kā aprakstīts iepriekš. Trešā vakcinācija ar Equilis Prequenza Te ir jāatkārto vismaz pēc četrām nedēļām. Vienlaicīga Equilis Prequenza Te un Tetanus- Serum no Intervet var samazināt aktīvo imunitāti pret tetānusu salīdzinot ar zirgiem, kuri vakcinēti ar Equilis Prequenza Te bez tetānusa antitoksīna seruma klātbūtnes.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Pēc dubultas vakcīnas devas ievadīšanas, nav tikušas novērotas citas blakusparādības, kā tikai, kas aprakstītas 4.6. apakšpunktā, izņemot nelielu depresiju vakcinācijas dienā.

4.11 Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Stimulēt aktīvo imunitāti pret zirgu gripu un tetānusu.

ATĶ-vet kods: QI05AL01

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Fosfāta buferšķīdums, tiomersāla paliekas, formaldehīda paliekas.

6.2Nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3Derīgums

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt 2°- 8°C, sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

6.5Tiešā iepakojuma veids un saturs

I tipa stikla flakons, noslēgts ar halogenbutila gumijas aizbāzni un plombēts ar alumīnija vāciņu.

I tipa stikla pilnšļirce, kas satur virzuli ar halogenbutila galu un noslēgta ar halogenbutila aizbāzni.

Iepakojuma izmērs:

Kartona kārba ar 10 stikla flakoniem pa 1 ml.

Kartona kārba(s) ar 1, 5 vai 10 pilnšļircēm un adatām.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/2/05/057/001-004

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

08 Jūlijs 2005 / 27 Jūlijs 2010

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšana tikai praktizējošam veterinārārstam.

Komentārus