Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Equilis Te (tetanus toxoid) - QI05AB03

EQUILIS TE

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu. Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Equilis Te?

Equilis Te ir vakcīna lietošanai zirgiem. Tā satur stingumkrampju baktērijas toksoīdu (ķīmiski inaktivētu toksīnu).

Tā ir pieejama kā suspensija injekcijām.

Kāpēc lieto Equilis Te?

Equilis Te lieto zirgu vakcinēšanai no sešu mēnešu vecuma pret stingumkrampjiem, lai novērstu mirstību. Stingumkrampji ir akūta, bieži letāla slimība, ko izraisa baktērijas Clostridium tetani sintezēts neirotoksīns. Slimībai, kas parasti sākas no kontaminētām brūcēm, ir raksturīga vispārēja rigiditāte (stīvums) un konvulsīvas muskuļu spazmas. Zirgi ir viena no jutīgākajām sugām pret stingumkrampjiem.

Vakcīnu injicē muskulī.

Zirgiem jāveic primārā vakcinācija, kas ietver divas injekcijas ar četru nedēļu starplaiku. Lai saglabātu aizsardzību pret stingumkrampjiem, jāveic zirgu revakcinācija. Pirmā revakcinācija jāveic ne vēlāk kā 17 mēnešus pēc primārās vakcinācijas. Pēc tam ieteicams starplaiks, kas nepārsniedz divus gadus.

Equilis Te darbojas?

Equilis Te ir vakcīna, kas satur attīrītu stingumkrampju toksoīdu. Toksoīds ir toksīns, kas apstrādāts, lai likvidētu tā toksisko ietekmi, vienlaicīgi saglabājot tā antigēniskās īpašības. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu), kā pasargāt to no slimībām. Ievadot līdzekli zirgiem, tas palīdz dzīvnieku imūnsistēmai reaģēt ātrāk, kad dzīvnieks dabīgā veidā saskaras ar Clostridium tetani baktēriju. Tas palīdz aizsargāt dzīvnieku pret stingumkrampjiem.

Vakcīna satur arī “palīgvielu” labākas imūnās atbildes reakcijas stimulēšanai.

Kā noritēja Equilis Te izpēte?

Equilis Te nekaitīgumu pētīja vairākos pētījumos laboratorijā un dabīgos apstākļos lielam skaitam zirgu no divu mēnešu vecuma. Visi pētījumi tika veikti ar Equilis Prequenza Te (piezīme: divkārša vakcīna; minēta nākamā rindkopā).

Secināja, ka līdzekļa panesamība dažāda vecuma zirgiem ir laba. Tika veikti pētījumi arī grūsnām ķēvēm. Pēc vakcinācijas dažādos grūsnības laikos negatīvu ietekmi uz grūsnības norisi, atnešanos un pēcnācējiem nenovēroja.

Equilis Te iedarbīgumu pētīja vairākos pētījumos laboratorijā un dabīgos apstākļos. Lielākā daļa pētījumu tika veikta ar Equilis Prequenza Te – vakcīnu, kas pasargā pret diviem zirgu gripas celmiem, kā arī pret stingumkrampjiem. Ētisku apsvērumu dēļ netika veikts izaicinājuma (inficēšanas) eksperiments pret stingumkrampjiem. Galvenais efektivitātes parametrs bija aizsargājoša antivielu līmeņa veidošanās pret stingumkrampju toksoīdu pēc vakcinēšanas.

Kāds ir Equilis Te iedarbīgums šajos pētījumos?

Pētījumi parādīja, ka Equilis Te ir iedarbīga vakcīna pret stingumkrampjiem, lai novērstu mirstību zirgiem no sešu mēnešu vecuma. Zirgiem izveidojās aizsardzība divas nedēļas pēc primārās vakcinācijas. Aizsardzības ilgums pret stingumkrampjiem bija 17 mēneši pēc primārās vakcinācijas un 24 mēneši pēc pirmās revakcinācijas.

Kāds pastāv risks, lietojot Equilis Te?

Injekcijas vietā var rasties difūzs ciets vai mīksts pietūkums (maks. 5 cm diametrā). Paredzams, ka pietūkums mazināsies divu dienu laikā. Dažkārt injekcijas vietā var rasties sāpes. Dažos gadījumos var sākties drudzis uz vienu dienu un izņēmuma kārtā līdz trim dienām ilgi.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personām, kuras ievada zāles vai saskaras ar dzīvnieku?

Ja nejauši veicat pašinjekciju, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību un parādiet ārstam lietošanas pamācību vai etiķeti.

Cik ilgam laikam jāpaiet, līdz dzīvnieku var nokaut un gaļu lietot cilvēku uzturā (izdalīšanās periods no organisma)?

Zāļu izdalīšanas periods no organisma ir nulle dienas.

Cik ilgam laikam jāpaiet, līdz dzīvnieka pienu var izmantot cilvēku uzturā?

Nulle dienas.

Kāpēc Equilis Te tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Equilis Te, pārsniedz risku, ko rada zirgu no sešu mēnešu vecuma imunizācija pret zirgu gripu, lai novērstu mirstību. Komiteja ieteica izsniegt Equilis Te reģistrācijas apliecību. Informāciju par ieguvumu un riska līdzsvaru var aplūkot šā EPAR 6. modulī.

EMEA 2008

Cita informācija par Equilis Te.

Eiropas Komisija 2005. gada 8. jūlijā izsniedza Equilis Te reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Intervet International BV. Informācija par šā līdzekļa izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 10./2008.

EMEA 2008

Komentārus