Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Marķējuma teksts - QI07AA

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbas ar 2 x 1 pudele, 2 x 10 pudeles un 2 x 50 pudeles

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican Herpes 205 pulveris un šķīdinātājs emulsijas injekcijām pagatavošanai

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrā 1ml devā: Suņu herpes vīrusa (F205 celms) antigēns ....................................

0,3 līdz 1,75 μg*

*gB glikoproteīns izteikts μg

Gaišā parafīna eļļa

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs emulsijas injekcijām pagatavošanai

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 deva: pulveris (1 flakons) + šķīdinātājs (1 flakons)

10 devas: pulveris (10 flakoni) + šķīdinātājs (10 flakoni)

50 devas: pulveris (50 flakoni) + šķīdinātājs (50 flakoni)

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi (grūsnas kuces)

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto pamācību.

8.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas, izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas pamācību.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzlabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/10/029/001: 10 devas: pulveris (10 flakoni) + šķīdinātājs (10 flakoni)

EU/2/10/029/002: 50 devas: pulveris (50 flakoni) + šķīdinātājs (50 flakoni)

EU/2/10/029/003: 1 deva: pulveris (1 flakons) + šķīdinātājs (1 flakons)

17.RAŽOŠNAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican Herpes 205 pulveris injekcijām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas pamācību.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4.IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

SC

5.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atšķaidīšanas izlietot nekavējoties.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican Herpes 205 šķīdinātājs

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas pamācību.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

SC

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atšķaidīšanas izlietot nekavējoties.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus