Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Lietošanas instrukcija - QI07AA

Raksts satur

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Eurican Herpes 205 pulveris un šķīdinātājs emulsijas injekcijām pagatavošanai

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs :

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l’Aviation, 69800 Saint Priest, Francija

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican Herpes 205 pulveris un šķīdinātājs emulsijas injekcijām pagatavošanai

3.ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

Aktīvā viela:

 

Katrā 1ml devā: Suņu herpes vīrusa (F205 celms) antigēns ....................................

0,3 līdz 1,75 μg*

*gB glikoproteīns izteikts μg

 

Adjuvants:

 

Gaišā parafīna eļļa.....................................................................................................

224.8 līdz 244.1 mg

Liofilizāts: baltas granulas

 

Šķīdinātājs: homogēna balta emulsija

 

4.INDIKĀCIJAS

Attīrīta, fragmentāra vakcīna kuču aktīvai imunizācijai, lai ar pasīvās imunitātes palīdzību novērstu kucēnu mirstību, klīniskos simptomus un bojājumus, kurus izraisa suņu herpes vīrusa infekcija, kura iegūta pirmo dzīves dienu laikā.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Var novērot pastiprinātas jutības reakcijas. Tās ir retas*, un ir jāpielieto piemērota simptomātiskā terapija.

Vakcīna bieži var izraisīt īslaicīgu tūsku injekcijas vietā. Šī reakcija parasti regresē vienas nedēļas laikā.

* Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežumu norāda sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem)

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 dzīvniekiem)

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 dzīvniekiem)

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā pamācībā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Suņi (grūsnas kuces)

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Pēc pulvera atšķaidīšanas ar šķīdinātāju, vienu vakcīnas devu (1ml) injicē subkutāni saskaņā ar sekojošu shēmu:

Pirmā injekcija: Meklēšanās laikā vai 7-10 dienas pēc pieņemtās sapārošanās laika. Otrā injekcija: 1-2 nedēļas pirms gaidāmās atnešanās.

Revakcinācija: katras grūsnības laikā saskaņā ar šo pašu grafiku.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Aseptiski sajauc pulveri ar vakcīnai pievienoto šķīdinātāju.

Pēc atšķaidīšanas iegūst pienainu emulsiju.

10.IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Nav piemērojams

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

Pēc izšķīdināšanas izlietot nekavējoties.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies uz iepakojuma pēc Exp norādītais derīguma termiņš.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi katrai dzīvnieku sugai:

Herpes vīrusa infekcijas rezultātā kucēm var būt aborti un priekšlaicīgas dzemdības. Nav pētīta vakcīnas efektivitāte infekcijas profilaksei kucēm. Lai kucēniem tiktu nodrošināta imunitāte, nepieciešams uzņemt jaunpienu pietiekamā daudzumā.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Lietotājam:

Šis produkts satur minerāleļļu. Nejauša injicēšana/injicēšana sev var izraisīt stipras sāpes un pietūkumu, it īpaši, ja produkts injicēts pirkstā vai locītavā, un retos gadījumos nesniedzot atbilstošu medicīnisko palīdzību, persona var zaudēt skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esiet injicējis šo produktu, griezties pēc medicīniskās palīdzības, pat ja nejauši injicēts ļoti mazs produkta daudzums, un ņemiet līdzi zāļu lietošanas pamācību. Ja sāpes neizzūd 12 stundu laikā pēc medicīniskās izmeklēšanas, atkārtoti griezties pēc medicīniskās palīdzības.

Ārstam:

Šis produkts satur minerāleļļu. Pat, ja nejauši injicēts neliels produkta daudzums, var rasties spēcīgs pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt pirkstu.

Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga injekcijas vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai cīpsla.

Grūsnība:

Šī vakcīna ir īpaši paredzēta lietošanai grūsnības laikā.

Pārdozēšana:

Pārdozējot netika novērotas citas nevēlamas blakusparādības kā tās, kuras norādītās sadaļā “Nevēlamās blakusparādības”.

Nesaderība:

Nejaukt ar citām veterinārajām zālēm, izņemot klāt pievienoto šķīdinātāju.

Nav pieejama informācija par zāļu drošību un efektivitāti, ja vakcīnu lieto vienlaicīgi ar citām veterinārajām zālēm . Katrā gadījumā individuāli jāizvērtē lēmums lietot šo vakcīnu pirms vai pēc jebkurām citām zālēm.

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Neizlietotās veterinārās zāles vai citus izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

15.CITA INFORMĀCIJA

Attīrīta, fragmentāra vakcīna grūsnu kuču imunizācijai, lai ierosinātu kucēnu pasīvo imunitāti pret herpes vīrusa ierosināto letālu jaundzimušo slimību.

Kārbas ar 2 x 1 flakons, 2 x 10 flakoni un 2 x 50 flakoni.

Ne visi iepakojuma veidi (izmēri) var tikt izplatīti.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Komentārus