Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Zāļu apraksts - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Fevaxyn Pentofel
ATĶ: QI06AL01
Viela: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Ražotājs: Zoetis Belgium SA; 

Raksts satur

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Fevaxyn Pentofel suspensija injekcijām kaķiem

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena ml deva (pilnšļirce ar vienu devu):

Aktīvā(s) viela(s)

Relatīvā potence (R.P.)

Inaktivēts kaķu panleikopēnijas vīruss, CU4

8,50-12,25

celms

1,26-2,40

Inaktivēts kaķu kalicivīruss, 255. celms

Inaktivēts kaķu rinotraheīta vīruss,

1,39-2,10

605. celms

 

Inaktivēts Chlamydophila felis, Cello celms

1,69-3,50

Inaktivēts kaķu leikēmijas vīruss, 61E celms

1,45-2,00

Adjuvanti

 

Etilēns/maleīnskābes anhidrīds (EMA-31)

1% (v/v)

Neokrils

3% (v/v)

Emulsigēns SA

5% (v/v)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

Vakcīnas ir gaišs, pienaini rozā šķidrums, kuram nevajadzētu saturēt cietas daļiņas.

4.KLĪNISKIE DATI

4.1Mērķa sugas

Kaķi.

4.2Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Aktīvai klīniski veselu kaķu imunizācijai no 9 nedēļu vecuma pret kaķu panleikopēniju un kaķu leikēmiju vīrusiem un pret respiratorajām slimībām, kuras ierosina kaķu rinotraheīta vīruss, kaķu kalicivīruss un Chlamydophila felis.

4.3Kontrindikācijas

Nav.

4.4Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Vakcinācija neietekmē kaķu leikēmijas vīrusa (FeLV) infekcijas gaitu kaķiem, kuri vakcinācijas laikā ir jau inficēti ar FeLV, kas nozīmē, ka šādi kaķi izdalīs FeLV neatkarīgi no vakcinācijas; tātad, šādi dzīvnieki radīs draudus uzņēmīgiem kaķiem to apkārtnē. Tāpēc ir ieteicams pirms vakcinācijas testēt uz FeLV antigēna klātbūtni kaķus, kuriem pastāv nozīmīgs inficēšanās risks. Kaķi, kuriem testa rezultāts ir negatīvs, var tikt vakcinēti, bet testa pozitīvos

kaķus izolē no citiem kaķiem un atkārtoti pārbauda pēc 1-2 mēnešiem. Otrajā testā pozitīvos kaķus ir jāuzskata par pastāvīgi inficētiem ar FeLV, un attiecīgi veic to turēšanu. Kaķi, kuriem otrā testa rezultāts ir negatīvs, var tikt vakcinēti, jo, ļoti iespējams, tie ir pārslimojuši

FeLV infekciju.

4.5Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Anafilaktoīdu reakciju gadījumā, nekavējoties intramuskulāri ievadīt adrenalīnu.

Ar FeLV pozitīvu kaķu vakcinācija nesniedz rezultātus. Sīkākai informācijai skatīt 4.4 apakšpunktu.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Lietotājam

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/ pašinjicēšanas gadījumā var rasties pietūkums un stipras sāpes, jo īpaši, ja šīs veterinārās zāles injicētas pirkstā vai locītavā, retos gadījumos, ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esat injicējis šīs veterinārās zāles sev, vērsieties pie ārsta pat tad, ja nejauši injicēts ļoti mazs zāļu daudzums un uzrādiet ārstam šo zāļu lietošanas instrukciju.

Ja sāpes ilgst vairāk par 12 stundām pēc ārsta apskates, vērsieties pie ārsta atkārtoti.

Ārstam

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Pat, tad, ja nejauši injicēts neliels šo veterināro zāļu daudzums, var rasties stiprs pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt pirkstu. Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga injekcijas vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai cīpsla.

4.6Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Retos gadījumos vakcinētajiem kaķiem var veidoties pēcvakcinācijas reakcijas, tai skaitā īslaicīgs drudzis, vemšana, anoreksija un/vai depresija, kas parasti izzūd 24 stundu laikā.

Dažkārt injekcijas vietā var būt novērojama lokāla reakcija ar pietūkumu, sāpēm, niezi vai apmatojuma zudumu.

Ļoti retos gadījumos pirmo stundu laikā pēc vakcinācijas novērota anafilaktoīda reakcija ar tūsku, niezi, elpošanas un sirdsdarbības traucējumiem, smagiem kuņģa-zarnu trakta simptomiem vai šoku. Norādījumus ārstēšanai skatīt 4.5 apakšpunktā.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums jānorāda sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem)

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 dzīvniekiem)

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 dzīvniekiem)

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

4.7Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības laikā. Nav ieteicams vakcinēt grūsnas kaķenes.

4.8Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi

4.9Devas un lietošanas veids

Sakratīt un aseptiskos apstākļos ievadīt subkutānas injekcijas veidā. Ievadot zāles, jārūpējas, lai pirms to lietošanas iepakojumam pievienotā sterilā adata šļircei tiktu pievienota aseptiskos apstākļos.

Pamatvakcinācija kaķiem no 9 nedēļu vecuma: divas devas ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu. Papildu deva ir ieteicama kaķēniem, kuri dzīvo augsta FeLV riska apkārtnē un kuriem pirmā deva ir ievadīta līdz 12 nedēļu vecumam.

Revakcinācija: viena vakcinācija katru gadu.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav tikušas novērotas citas nevēlamas reakcijas kā 4.6 apakšpunktā „Iespējamās blakusparādības” minētās.

4.11 Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: imunoloģiskie līdzekļi kaķiem, inaktivētas vīrusālās un inaktivētas bakteriālās vakcīnas kaķiem.

ATĶ vet kods: QI06AL01

Fevaxyn Pentofel stimulē aktīvās imunitātes veidošanos pret kaķu panleikopēnijas vīrusu, kaķu rinotraheīta vīrusu, kaķu kalicivīrusu, kaķu Chlamydophila felis un kaķu leikēmijas vīrusu.

6.FARMACEITISKIE DATI

6.1Palīgvielu saraksts

Eagles Earles barotne ar Hepes.

6.2Nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C – 8 °C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

6.5Tiešā iepakojuma veids un saturs

Vienreizējas lietošanas I tipa stikla pilnšļirces ar 1 devu (1ml) vakcīnas. Šļirces ir noslēgtas ar gumijas uzgali.

Iepakojums:

Kartona kārba ar 10 vai 20 vai 25 x 1 ml pilnšļircēm un attiecīgi 10, 20 vai 25 sterilām adatām.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/2/96/002/001-003

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 05/02/1997

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 27/02/2007

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Nav noteikti.

Komentārus