Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Marķējuma teksts - QI09AA03

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste 20 ml, 50 ml, 100 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Gripovac 3 suspensija injekcijām cūkām

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra 2 ml deva satur:

Inaktivētā A tipa cūku gripas vīrusa celmus

Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) ≥10.53 log2 GMNU

Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) ≥10.22 log2 GMNU

Bakum/1832/2000 (H1N2) ≥12.34 log2 GMNU

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

20 ml (10 devas),

50 ml (25 devas),

100 ml (50 devas)

5.MĒRĶA SUGAS

Cūkas

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārām injekcijām.

Pirms lietošanas izlasīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī . Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšana-tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/09/102/001-006

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Gripovac 3 suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra 2 ml deva satur:

Inaktivētā A tipa cūku gripas vīrusa celmus

Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) ≥10.53 log2 GMNU

Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) ≥10.22 log2 GMNU

Bakum/1832/2000 (H1N2) ≥12.34 log2 GMNU

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml (50 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

i.m.Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 10 stundu laikā

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī . Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU, IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izpaltīšana-tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/09/102/003

EU/2/09/102/006

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 20 ml un 50 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Gripovac 3 suspensija injekcijām cūkām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Inaktivētā A tipa cūku gripas vīrusa celmi

(H3N2) ≥ 10.53 log2, GMNU, (H1N1) ≥ 10.22 log2 GMNU, (H1N2) ≥ 12.34 log2 GMNU

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml (10 devas),

50 ml (25 devas)

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

i.m.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas, izlietot 10 stundu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus