Halocur (halofuginone) - QP51AX08

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Halocur
ATĶ: QP51AX08
Viela: halofuginone
Ražotājs: Intervet International BV

HALOCUR

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Halocur?

Halocur ir zāles, kas satur aktīvo vielu halofuginona laktātu, ko izmanto, ārstējot vienšūņu izraisītas parazītiskas slimības. Halocur ir dzidrs, dzeltenas krāsas iekšķīgi lietojams šķīdums.

Kāpēc lieto Halocur?

Halocur lieto, lai jaundzimušiem teļiem novērstu vai mazinātu Cryptosporidium parvum izraisītu caureju. Slimības izraisītājs ir parazītisks vienšūnis, kas invadē gremošanas traktu, izraisot caureju. Halocur var lietot, lai:

novērstu caureju saimniecībās, kurās ir tikusi reģistrēta kriptosporidoze (Cryptosporidium infekcija). Šajā gadījumā zāles ir jādod jaundzimušiem teļiem to dzīves pirmajās 24-48 stundās.

mazinātu caureju. Šajā gadījumā zāles ir jādod 24 stundu laikā pēc caurejas sākšanās.

Visos gadījumos Halocur ievada teļa mutē, turklāt tas ir jādara, kad dzīvnieks ir paēdis. Zāles ir jāturpina dot 7 dienas pēc kārtas.

Halocur darbojas?

Halocur aktīvā viela, halofuginona laktāts, bloķē Cryptosporidium parvum augšanu. Turklāt šīs zāles neļauj Cryptosporidium vienā no attīstības fāzēm veidot oocistas, kas pēc tam tiek izdalītas ar izkārnījumiem. Šīs oocistas inficē veselos dzīvniekus. Cryptosporidium parvum infekcija klīniski izpaužas galvenokārt kā caureja. Halofuginona precīzs iedarbības mehānisms nav zināms.

Kā noritēja Halocur izpēte?

Tika veikti vairāki lauka pētījumi, kuros izmantoja dažādu saimniecību teļus. Vienā no pētījumiem tika iekļauti teļi no 40 fermām. Šajā pētījumā 4-10 dienas veci teļi 7 dienas pēc kārtas saņēma Halocur (ieteicamajās devās), un šīs zāles, atšķirībā no placebo, mazināja caureju. Citā pētījumā, kurā tika apsekoti 24-48 stundas veci teļi, tika pierādīts, ka Halocur, atšķirībā no placebo, spēj novērst

Cryptosporidium parvum izraisītu caureju.

Kāds ir Halocur iedarbīgums šajos pētījumos?

Halokur terapija samazināja teļu izdalītā Cryptosporidium parvum daudzumu, kā arī atviegloja caureju. Turklāt zāles, ja tās lietoja 11 dienas, novērsa caureju. Šajos pētījumos Halocur iedarbība tika salīdzināta ar placebo. Par visnoderīgāko tika atzīta zāļu agrīna ievadīšana 24-48 stundas pēc dzimšanas.

Kāds pastāv risks, lietojot Halocur?

Toksicitāte izpaužas, ja Halocur ievada devās, kas divas reizes pārsniedz ieteikto. Toksicitātes simptomi ir caureja, redzamas asinis izkārnījumos, samazināts piena patēriņš, dehidrācija, apātija (reakcijas trūkums), savārgums un kolapss. Halocur nedrīkst ievadīt teļiem, kam caureja ir sākusies pirms vairāk nekā 24 stundām , kā arī vārgiem dzīvniekiem. Halocur ir jāievada pēc ēšanas.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Cilvēkiem, kas atkārtoti darbojas ar Halocur, var attīstīties alerģiskas reakcijas uz ādas. Zāles nedrīkst nonākt uz cilvēka ādas vai acīs, bet, ja tas ir noticis, skartā vietā ir jānomazgā ar lielu daudzumu tīra ūdens. Ja acu kairinājums nepāriet, jāvēršas pie ārsta. Rīkojoties ar zālēm, ir jāvalkā cimdi un pēc lietošanas jāmazgā rokas.

Halocur nedrīkst nonākt ūdenstilpnēs, jo zāles var apdraudēt zivis un citus ūdenī mītošos organismus. Neizlietotās zāles un izlietotie materiāli ir jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Cik ilgi ir jānogaida, līdz dzīvnieku var nokaut un tā gaļu izmantot pārtikā (atradināšanas laiks)?

13 dienas.

Cik ilgi ir jānogaida, līdz dzīvnieka pienu var izmantot pārtikā?

Nav būtiski, jo zāles ievada tikai jaundzimušiem teļiem.

Kāpēc Halocur tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka, lietojot Halocur, lai jaundzimušiem teļiem novērstu un mazinātu Cryptosporidium parvum izraisītu caureju, zāļu lietošanas ieguvumi ir lielāki par risku. Komiteja ieteica izsniegt Halocur reģistrācijas apliecību. Ieguvuma-riska profils atrodams šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Halocur

Eiropas Komisija 1999.gada 29.oktobrī izsniedza Halocur reģistrācijas apliecību, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Intervet International B.V.. Reģistrācijas apliecība tika atjaunota 2004. gada 29. oktobrī. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz pudeles etiķetes.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 2007. gada jūnijā.

Komentārus