Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Ingelvac CircoFLEX (porcine circovirus type 2 ORF2 protein) – Marķējuma teksts - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Ingelvac CircoFLEX
ATĶ: QI09AA07
Viela: porcine circovirus type 2 ORF2 protein
Ražotājs: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml kartona kārba

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ingelvac CircoFLEX suspensija injekcijām cūkām

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (1 ml) satur: 2. tipa cūku cirkovīrusa ORF2 proteīnu

Karbomērs

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml (10 devas)

50 ml (50 devas)

100 ml (100 devas)

250 ml (250 devas)

12 x 10 ml (12 x 10 devas)

12 x 50 ml (12 x 50 devas)

12 x 100 ml (12 x 100 devas)

12 x 250 ml (12 x 250 devas)

5.MĒRĶA SUGAS

Cūkas

6.INDIKĀCIJAS

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi saskaliniet. 1 ml vienreizēja i.m. injekcija.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VĀCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURSI

EU/2/07/079/001 10 ml

EU/2/07/079/002 50 ml

EU/2/07/079/003 100 ml

EU/2/07/079/004 250 ml

EU/2/07/079/005 12 x 10 ml

EU/2/07/079/006 12 x 50 ml

EU/2/07/079/007 12 x 100 ml

EU/2/07/079/008 12 x 250 ml

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 ml, 250 ml pudele

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ingelvac CircoFLEX suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (1 ml) satur: 2. tipa cūku cirkovīrusa ORF2 proteīnu

Karbomērs

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml (100 devas)

250 ml (250 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas

6. INDIKĀCIJAS

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

1 ml vienreizēja i.m. injekcija.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VĀCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/07/079/003 100 ml

EU/2/07/079/004 250 ml

EU/2/07/079/007 12 x 100 ml

EU/2/07/079/008 12 x 250 ml

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

10 ml, 50 ml pudelīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ingelvac CircoFLEX suspensija injekcijām cūkām

2.AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS

Viena deva (1 ml) satur: 2. tipa cūku cirkovīrusa ORF2 proteīnu

Karbomērs

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml (10 devas)

50 ml (50 devas)

4.LIETOŠANAS VEIDS

i. m.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot nekavējoties.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus