Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Ingelvac CircoFLEX (porcine circovirus type 2 ORF2 protein) – Lietošanas instrukcija - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Ingelvac CircoFLEX
ATĶ: QI09AA07
Viela: porcine circovirus type 2 ORF2 protein
Ražotājs: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ingelvac CircoFLEX suspensija injekcijām cūkām

1.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein

VĀCIJA

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ingelvac CircoFLEX suspensija injekcijām cūkām

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (1 ml) satur:

2. tipa cūku cirkovīrusa ORF2 proteīnuRP* 1,0–3,75 * relatīvā potence (ELISA tests) salīdzinājumā ar atsauces vakcīnu.

Adjuvants: karbomērs

Caurspīdīga vai nedaudz opalescējoša, bezkrāsaina vai dzeltenīga suspensija injekcijām.

4.INDIKĀCIJAS

Cūku aktīvai imunizācijai no 2 nedēļu vecuma pret 2. tipa cūku cirkovīrusu (PCV2), lai samazinātu mirstību, klīniskās izpausmes – tai skaitā svara zudumu - un limfātisko audu bojājumus, kas saistīti ar PCV2 saistītām slimībām (PCVD).

Bez tam ir pierādījies, ka vakcinācija samazina PCV2 izraisītu deguna tecēšanu, vīrusa slodzi asinīs un limfātiskajos audos un virēmijas ilgumu.

Imunitātes sākums:

2 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums:

vismaz 17 nedēļas.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vakcinācijas dienā ļoti bieži novērojama viegla un pārejoša hipertermija.

Ļoti retos gadījumos var attīstīties anafilaktiskas reakcijas, kas ir jāārstē simptomātiski.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērotas nevēlamas blakusparādības viena ārstēšanas kursa laikā);

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem);

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Cūkas

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Vienas devas (1 ml) viena intramuskulāra (i.m.) injekcija cūkām neatkarīgi no ķermeņa svara.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas labi saskaliniet. Lietošanas laikā ievērojiet aseptiku.

Izvairieties no duršanas flakonā vairākas reizes.

Vakcinācijas ierīces lietojiet saskaņā ar ražotāja pievienoto ierīces lietošanas instrukciju.

Ja paredzēts šo vakcīnu sajaukt ar Ingelvac MycoFLEX:

vakcinējiet cūkas tikai no 3 nedēļu vecuma.

nedrīkst ievadīt grūsnām un laktējošām cūkām.

Ja paredzēts šo vakcīnu sajaukt ar Ingelvac MycoFLEX, jālieto šāds aprīkojums:

izmantojiet vienādu daudzumu Ingelvac CircoFLEX un Ingelvac MycoFLEX;

lietojiet sterilu pārneses adatu. Iepriekš sterilizētas pārneses adatas (CE sertificētas) parasti var iegādāties pie medicīnisko ierīču piegādātājiem.

Lai pareizi sajauktu vakcīnas, rīkojieties šādā secībā:

1.Pārneses adatas vienu galu ievietojiet Ingelvac MycoFLEX vakcīnas pudelē.

2.- Pārneses adatas otru galu ievietojiet Ingelvac CircoFLEX vakcīnas pudelē.

-Ingelvac CircoFLEX vakcīnas pudeles saturu pārnesiet Ingelvac MycoFLEX vakcīnas pudelē. Ja nepieciešams atvieglot pārnesi, viegli saspiediet Ingelvac CircoFLEX vakcīnas pudeli.

-Kad viss Ingelvac CircoFLEX saturs ir pārnests, izvelciet pārneses adatu un izmetiet to kopā ar tukšo Ingelvac CircoFLEX vakcīnas pudeli.

3.Lai vakcīnas sajauktos, uzmanīgi saskaliniet Ingelvac MycoFLEX vakcīnas pudeli, līdz maisījums iegūst viendabīgu oranžu vai sarkanīgu krāsu. Vakcinācijas laikā krāsainā maisījuma viendabīgums jākontrolē un jānodrošina, to nepārtraukti skalinot.

4.Injicējiet katrai cūkai vienu maisījuma devu (2 ml) intramuskulāri, neatkarīgi no ķermeņa svara. Pēc injicēšanas ar vakcinācijas ierīci rīkojieties atbilstoši ierīces ražotāja instrukcijai.

Viss vakcīnu maisījums jāizlieto uzreiz pēc sajaukšanas. Neizlietotais maisījums vai tā atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 C–8 C). Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma un pudeles pēc

EXP.

Derīguma termiņš pēc pirmās pudeles atvēršanas: izlietot nekavējoties.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Vakcinējiet tikai veselus dzīvniekus.

Grūsnība un laktācija

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejami dati par drošuma un iedarbīguma pētījumiem, kuri norāda, ka šo vakcīnu var sajaukt kopā ar Boehringer Ingelheim vakcīnu Ingelvac MycoFLEX un injicēt vienlaicīgi.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad tā tiek lietota ar citām veterinārām zālēm, izņemot iepriekš minēto produktu. Lēmumu par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas jāpieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Ievadot četrkārtīgu vakcīnas devu, nav novērotas nelabvēlīgas reakcijas, izņemot tās, kas aprakstītas punktā “Iespējamās blakusparādības”.

Nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot Boehringer Ingelheim vakcīnu Ingelvac MycoFLEX (nav paredzēts lietošanai grūsnām un laktējošām cūkām).

13.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju, vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Šī vakcīna paredzēta aktīvas imūnreakcijas attīstības stimulēšanai pret 2. tipa cūku cirkovīrusu.

Iepakojuma lielums ir 1 pudele vai 12 pudeles, kas satur 10 ml (10 devas), 50 ml (50 devas), 100 ml (100 devas) un 250 ml (250 devas). Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Iespējams, Ingelvac MycoFLEX nav reģistrēts lietošanai atsevišķās dalībvalstīs.

Komentārus